Akvakultur og fiskeri – støttede projekter

Akvakultur og fiskeri dækker projekter, der arbejder med alt fra dyrkning af tang, over fiskeopdræt i dambrug til det klassiske hav- og kystfiskeri

Fersk fisk, tang og muslinger er generelt klimavenlig spise sammenlignet med protein fra klovdyr. Derfor er det positivt i et miljø- og klimaperspektiv, at efterspørgslen på disse fødevarer stiger på det globale marked.

Et bæredygtigt fiskeri uden overfiskning kan ikke dække efterspørgslen, og derfor er der i høj grad brug for bæredygtig akvakultur med opdrættede fisk og skaldyr.

GUDP støtter derfor en lang række projekter indenfor akvakultur og fiskeriområdet. Både for at sikre et skånsomt, bæredygtigt fiskeri, der tager hensyn til dyr, natur og vandmiljø, men i ligeså høj grad for at sikre det optimale udbytte i akvakultursektoren, under hensyntagen til dyrevelfærd, klima- og miljøaftryk.

Skånsomt fiskeri

Inden for fiskeri støtter GUDP eksempelvis projekter, der udvikler skånsomme fangstmetoder. Det kan være nye redskaber til trawlfiskeriet, som er mere selektive end de hidtil anvendte eller andre redskaber, som er skånsomme mod havbundens dyreliv.

Et godt eksempel er projektet STEER, der udviklede en ny type styrbare trawlskovle, der både skulle gøre fiskeri efter torskefisk og fladfisk mere skånsomt samtidig med et teknologien vil reducere kutterens forbrug af brændstof.

Se mere om STEER her

Bæredygtig akvakultur

Inden for akvakultur støtter GUDP eksempelvis projekter, der løser problemer i forbindelse med miljøvenlige produktionssystemer, der recirkulerer vandet (RAS). Det kan f.eks. være i form af biologisk bekæmpelse af parasitter og bakterier, som bliver opformeret ved recirkulering af vandet eller lignende. Eller andre projekter som har fokus på dyrevelfærd, sundhed og trivsel blandt de opdrættede fisk. 

Et godt eksempel er projektet EGYR, der gennem selektiv avl vil styrke regnbueørredens naturlige modstandskraft mod yngeldødelighed, og dermed begrænse brugen af antibiotika.

Se mere om EGYR her

Muslinger og tang

GUDP har også støttet en række projekter, som udvikler produktionssystemer til bæredygtig dyrkning af muslinger. Muslinger er en sund og særdeles klimavenlig spise, og samtidig kan de bruges til at fjerne et uønsket overskud af næringsstoffer i de indre danske farvande. 

Et godt eksempel er projektet FOMUS, der arbejder med at forlænge produktionscyklussen og dermed høstsæsonen for blåmuslinger. Dette ville åbne muligheden for at etablere et hjemmemarked med en mere konstant efterspørgsel og afsætning og dermed øge lønsomheden i muslingeopdræt.

Indenfor tang kan nævnes projektet VAULEKELP, der vil forbedre forudsætningerne for at dyrke tang ved at udvikle nye, miljøvenlige konserveringsmetoder. Samtidig vil projektet gøre afgrøden til en ny, eftertragtet råvare i Norden med introduktion af nye tangbaserede fødevarer.

Se mere om VAULEKELP her

Kombinationsprojekter med synergieffekter

Nogle af GUDP´s projekter inden for akvakultur og fiskeri har effekter på en række parametre inden for flere forskellige sektorer. Det gælder f.eks. projektet StarPro, som har udviklet en produktion af proteinfoder til økologiske søer af en hidtil uudnyttet bifangst af søstjerner. Derved fjernes næringsstofoverskud fra vandmiljøet, fiskerne får indtjening på bifangsten, og økologiske svineproducenter får et lokalt produceret alternativ til importeret soja.

Se mere om StarPro her

Nyeste eksempler på projekter under temaet