Begrænset miljøpåvirkning – støttede projekter

Begrænset miljøpåvirkning dækker projekter, der arbejder med at reducere klimaaftrykket på miljø, vandmiljø, natur og biodiversitet


Begrænset miljøpåvirkning er et af de områder i GUDP, der procentvis fylder absolut mest – både i forhold til antallet af projekter såvel som tilførte midler fra GUDP´s ansøgningsrunder.

Området dækker en bred vifte af underliggende indsatsområder.

Begrænset brug af næringsstoffer

GUDP har gennem tiden støttet en lang række projekter, der på forskellige vis arbejder med at reducere tilsætning af næringsstoffer såsom kvælstof og fosfor til jorden. Dermed bidrager det til at reducere risikoen for udledning af klimagasser, fosfor samt for kvælstofudvaskning.

Et eksempel på et projekt, der arbejder med området er PiBalance, der vil udjævne fosforforskellene i Danmark ved at omdanne husdyrgødning til biokul, og flytte det på tværs af landet. Samtidig ser projektet ind i tildelingskort, således at der tages hensyn til markens variation for fosfor og udføre en gradueret tildeling.

Se mere om PiBalance her

Begrænset brug af pesticider

Sprøjtemidler udfases løbende på EU-niveau, hvilket i sig selv skaber et incitament til at udvikle alternative bekæmpelsesmidler mod skadedyr og plantesygdomme. Derfor støtter GUDP en lang rækker projekter, der enten udvikler teknologier, der i sig selv reducerer behovet for brugen af pesticider, eller som udvikler nye, miljøvenlige løsninger.

Et godt eksempel på, hvordan der arbejdes med at reducere behovet for pesticider, er projektet CROPDRONE, der vil bruge droner til at scanne, diagnosticere og præcisionssprøjte markarealer, og dermed undgå overflødig brug af pesticider. 

Et eksempel på et projekt, der arbejder med alternative bekæmpelsesmetoder er projektet NMC, der udvikler et nyt bekæmpelseskoncept mod svampe, der baseres på svampenes naturligt forekommende fjender i jorden - jordbakterier.

Økologi

Økologisk jordbrug er et jordbrugs- og fødevaresystem, der bygger på en helhedsorienteret, cirkulær tankegang med størst mulig recirkulering af næringsstoffer og ressourcer. ​Økologiske fødevarer er som udgangspunkt produceret uden brug af sprøjtemidler, og kun ganske få tilsætningsstoffer er tilladt i økologiske fødevarer.

GUDP har de seneste 10 år afviklet en særrunde for økologiske projekter i samarbejde med ICROFS. Runderne går under betegnelsen ORDD.

Se mere om ORDD her

Reduceret påvirkning af vandmiljøet

I efteråret 2023 stiftede det meste af landet bekendtskab med begrebet iltsvind, der forårsages af et højt indhold af næringsstoffer såsom fosfater og nitrater i vandet. Derfor støtter GUDP projekter, der bidrager til at nedbringe udvaskning af næringsstoffer.

Det er eksempelvis sket gennem projekter som SøStem, der arbejder med at udvikle en rentabel dansk tangproduktion. Tang er en effektiv afgrøde når det kommer til at optage næringsstoffer i kystnære områder, og er derfor et oplagt værktøj at tage i brug for at komme de store mængder næringsstoffer i kystnære områder til livs.

Se mere om SøStem her

Mere natur og biodiversitet

GUDP ønsker at understøtte udviklingen af løsninger, der fremmer beskyttelse af natur og biodiversitet, indenfor fødevareerhvervet.

Det er eksempelvis gjort med projektet DNACATCH, der med et nyt værktøj til artsbestemmelse af store, pelagiske fiskefangster, kan udpege sårbare eller truede arter i fangsten. Dermed vil det blive nemmere at opdage, hvis uønskede arter er taget med i havn.

Se mere om DNACATCH her

Nyeste eksempler på projekter under temaet