Fosforoverskud i Vestdanmark skal dække underskuddet i Østdanmark

2023

Et nyt projekt under GUDP vil udjævne fosforforskellene i Danmark ved at omdanne husdyrgødning til biokul, og flytte det på tværs af landet. Samtidig ser projektet ind i tildelingskort, der på lokalt markniveau skal give de mest optimale forudsætninger for udbringning af fosfor.

Fosfor er en helt central komponent i marken og en af de vigtigste vækstkomponenter for de danske afgrøder. Mens den er ønsket på overfladen, er den til gengæld helt uønsket dybt under marken i grundvandet såvel som i de omgivende vandløb.

Afgørende er det derfor, at landbrugeren formår at holde den optimale fosforbalance i marken.

For høj koncentration øger risikoen for et unødigt tab til vandmiljøet, mens en for lav koncentration reducerer planternes vækst og kan føre til et udbyttetab.

Men det er vanskeligt at holde en jævn og optimal balance.

Samtidig står vi på landsplan i et paradoks. Samlet set har vi i Danmark et årligt fosforoverskud på 6 kg pr. hektar, men der er store regionale forskelle.

I det husdyrtætte Vestdanmark er overskuddet 10 kg pr. hektar, mens man i Østdanmark står med et tilsvarende underskud.

At de regionale forskelle ikke udviskes skyldes den betydelige omkostning, der ville være forbundet med at flytte husdyrgødning på tværs af landet.

Derfor har GUDP givet tilskud til projektet PiBalance, der vil udjævne forskellene i fosfortildelingen å nationalt, regionalt og lokalt niveau.

Hvordan projektet vil bære sig ad med det, fortæller Camilla Lemming, specialkonsulent ved SEGES Innovation og projektleder for PiBalance om her:

”Det handler om at lave en bedre udnyttelse af fosfor i Danmark og indenfor den enkelte mark. Flytning af husdyrgødning er for dyrt, men ved at omdanne det til biokul gennem pyrolyse reduceres volumen og produktet koncentreres, hvormed det bliver billigere at flytte.”

Som en del af projektet skal PiBalance derfor undersøge tilgængeligheden af fosfor i biokul for at blive klogere på, hvordan det fosforrige biokul udbringes og fordeles optimalt på markerne.

Den første del af PiBalance vil således kunne bidrage til at udligne fosforforskellene på nationalt og regionalt niveau. Men der er samtidig behov for at kunne udbringe fosfor effektivt på lokalt niveau.

Det er projektets andet fokusområde.

Bedre udbyttesikkerhed for landbrugeren

Ligesom der kan være store fosforforskelle på nationalt og regionalt niveau, kan der også være store lokale udsving i marken:

”Derfor er et af vores fokusområder at lave modeller til omfordeling af fosfor indenfor den enkelte mark, så man tildeler mest fosfor der, hvor der er størst behov, og mindst på de områder, hvor der er nok i forvejen. Det skulle gerne give en bedre udbyttesikkerhed for landbrugeren, så han ikke mister udbytte der, hvor der ikke er nok plantetilgængeligt fosfor”, fortæller projektleder Camilla Lemming.

Projektets modeller skal i sidste ende resultere i fosfortildelingskort, der kan bruges af landbrugere og konsulenter. Målet er, at tildelingskortene integreres i et kendt system (CropManager), som i forvejen anvendes i praksis.

”Vi laver vores tildelingskort på algoritmer, der på baggrund af landbrugerens egne fosfortal beregner, hvor meget og hvorhenne fosfor skal tilføres marken. I dag ville man tildele den samme mængde fosfor til hele marken, men med vores nye tildelingskort bliver landbrugeren i stand til at præcisionsudbringe fosforen” fortæller Camilla Lemming.

Kommer PiBalance i mål, er der potentiale for at præcisionsudbringe fosfor i langt større udstrækning, end hvad der er muligt i dag. Samtidig kan landbrugere, særligt i Østdanmark, reducere afhængigheden af importeret handelsgødning, mens vandmiljøet vil have gavn af en forbedret balance i fosforniveauet på lokalt, regionalt og nationalt niveau.

PiBalance er opstartet i januar 2023 og forventes i mål med udgangen af 2026. 

Fakta

Projekttitel

Bedre fosforudnyttelse ved positionsbestemt tilførsel og anvendelse af biochar (PiBalance)

Projektdeltagere

SEGES Innovation P/S, Aarhus Universitet, SAGRO, Vkst, Henrik Haves Maskinstation

Projektperiode

Januar 2023 til december 2026

Bevilget beløb

4.205.740 kroner