Hvad støtter vi?

GUDP støtter projekter inden for hele fødevaresektoren på tværs af værdikæden. Målet er at fremme en grøn og økonomisk bæredygtig udvikling.

Grønt Udviklings- & Demonstrationsprogram – GUDP – er en erhvervsstøtteordning under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Formålet med ordningen er at støtte innovative projekter, som fremmer en grøn og økonomisk bæredygtig udvikling i hele fødevare- og nonfood-sektoren fra primærproduktionen i landbrug, fiskeri og akvakultur over forarbejdning til afsætning og distribution.

GUDP yder tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter og til forskning, der skaber grundlag for at gennemføre udviklings- og demonstrationsprojekter. Der ydes også tilskud til netværksprojekter, der skal kortlægge barrierer og erhvervsmæssige perspektiver og potentialer for innovation inden for et område.

GUDP har siden sin start i 2010 støttet mere end 600 innovative projekter.

En ekstern evaluering af programmet i 2021 peger på, at GUDP har afgørende betydning for udviklingen af nye grønne fødevareteknologier og videreudviklingen af eksisterende, og samtidig fører programmet til vækst og arbejdspladser.

En udvikling, som ikke ville være sket i samme omfang, hvis ikke der var givet tilskud via GUDP.

Søg tilskud fra GUDP

Alle materialer til GUDP-ansøgninger findes på Landbrugsstyrelsens tilskudsportal. Brug altid den nyeste udgave af skemaer og vejledninger.

Når du søger tilskud fra GUDP går vejen via Landbrugsstyrelsens tilskudsportal.

Her finder du vejledninger og ansøgningsskemaer til alle de puljer, som bliver slået op af GUDP.

Materialerne bliver opdateret fra runde til runde, så brug altid de nyeste skemaer og vejledninger på portalen.

Her kan du søge projekttilskud i GUDP

Opslag under GUDP

Vi åbner som udgangspunkt to gange årligt en ordinær pulje, hvor alle projekter, der falder ind under GUDP´s områder, kan søge om projekttilskud.

Derudover bliver der med jævne mellemrum indkaldt til særlige puljer, hvor vi specifikt efterspørger projekter inden for en bestemt kategori.

Endelig indkalder vi én gang årligt til en særlig økologisk pulje, mens GUDP løbende indkalder til internationale netværksprojekter under ERA-Nets.

Herunder fortæller vi lidt mere om, hvad de forskellige runder indebærer.

To gange om året sætter GUDP nye projekter i gang støttet af de ordinære puljer.

Det drejer sig typisk om 14-18 nye udviklingsprojekter inden for landbrug, akvakultur, fiskeri, forarbejdning og afsætning.

Almindeligvis er der til sammen ca. 200 millioner kroner til uddeling i de to ordinære runder fra bevilling på Finansloven.

Her kan du søge projekttilskud fra de ordinære GUDP-runder

Der bliver med jævne mellemrum uddelt midler fra engangsbevillinger til særlige indsatsområder.

I 2024 er der afsat:

  • 45 mio. kr. til en særpulje for biosolutions
  • 15 mio. kr. til en særpulje for klimavenlige fødevarer, fødevaresystemer og alternative proteiner
  • 10 mio. kr. til en særpulje for reduktion af madspild

Tidligere har der været afsat en særlig pulje til fremme af grøn bioraffinering, og de fleste år er et flertal i Folketinget enige om at afsætte midler fra Forskningsreserven til økologisk udviklings under programmet Organic RDD.

Her kan du søge projekttilskud fra de særlige GUDP-runder

GUDP indkalder i særskilte ansøgningsrunder ansøgninger til økologipuljen Organic RDD (Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram), som støtter økologiske projekter, hvor der udføres forskning og udvikling og/eller demonstration.

Det sker i tæt samarbejde med ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Landbrug og Fødevaresystemer).

Projekterne skal understøtte forretningsorienteret nytænkning i det danske økologiske fødevareerhverv gennem grøn omstilling, der både understøtter grøn og økonomisk bæredygtighed. 

Se mere om ICROFS her

Her kan du søge projekttilskud fra ORDD-puljen

ERA-NET har til formål at fremme koordineringen af nationale og regionale forsknings- og innovationsaktiviteter ved hjælp af netværksdannelse blandt nationale bevillingshavere i Europa og fælles opslag med national medfinansiering fra forskellige lande.

Nogle ERA-NET har deltagende partnere uden for EU. Typisk har ERA-Nettene foretaget kortlægninger af forskningen i Europa, identificeret forskningsbehov/gaps og med dette som udgangspunkt udarbejdet strategier, foresights, fælles opslag og andre fælles aktiviteter som f.eks. forskerudveksling, uddannelse, udnyttelse af infrastruktur, data mm.

Her kan du søge projekttilskud fra de internationale opslag

Fundinglandskab

Publikationen "Fundinglandskab" giver ansøgere et overblik over, hvad der er af muligheder for at søge offentlige tilskud og investeringer i et projekt inden for emnerne energi, miljø og grøn udvikling.

I publikationen beskrives forskelle og snitflader mellem de offentlige programmer, og ansøgere guides i den rigtige retning.

Hent publikationen "Fundinglandskab"