Dette lægger vi vægt på i år, når vi prioriterer ansøgninger

GUDP’s handlingsplan sætter rammerne for prioritering af de ansøgninger om projekttilskud, som GUDP modtager i de ordinære ansøgningsrunder.

Handlingsplanen er bestyrelsens signal om, hvordan der særligt vil blive prioriteret i årets ordinære ansøgningsrunder, og ligger i forlængelse af GUDP´s flerårige strategi. Handlingsplanen opdateres én gang årligt.

Hent GUDP´s handlingsplan 2024

Fokusområder i 2024

I 2024 har GUDP tre faglige hovedfokusområder (klima, vandmiljø og effektiv ressourceudnyttelse), samt tre tværgående fokusområder (netværk, værdikæder og TRL-niveau):

Særligt landbrugets klimaomstilling

Landbrugs- og fødevareerhvervet står over for en betydelig udfordring i forhold til omstilling til mere klimavenlig produktion. Bestyrelsen ønsker derfor at understøtte den grønne omstilling af landbruget og fødevareerhvervet og udviklingen af løsninger, der fremmer en klimaneutral produktion.

Bestyrelsen vil igen i år prioritere projekter med direkte, målbare klimaeffekter.

Herunder reduktion i udledning af kvælstof, fosfor og pesticider

Fremtidens fødevareproduktion skal ske på en måde, der sikrer god økologisk tilstand i vandmiljøet.

Bestyrelsen vil derfor prioritere projekter, der reducerer udledningen af kvælstof-, fosfor- og pesticider til vandmiljøet.

Herunder reduktion og forebyggelse af madspild

Bestyrelsen ønsker at understøtte en fødevareproduktion, der er baseret på mere og bedre genanvendelse, så ressourcerne udnyttes bedre, og mængden af affald minimeres.

Bestyrelsen vil derfor prioritere projekter, der understøtter udviklingen af løsninger, der sikrer en bedre ressourceudnyttelse og mindre madspild.

Bestyrelsen vil prioritere netværksprojekter. I netværksprojekter går aktører sammen for at afklare og kortlægge barrierer og muligheder inden for et nærmere defineret fagligt område. Et netværksprojekt kan ofte føre til et efterfølgende udviklings- og demonstrationsprojekt.

Bestyrelsen ønsker i særlig grad at prioritere netværksprojekter, der ser på natur- og biodiversitetsproblemstillinger. Bestyrelsen er bevidst om, at det kan være svært at finde medfinansiering til fremme af biodiversitetsprojekter, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at starte med netværksprojekter.

Bestyrelsen vil have fokus på projekternes start og slut Technology Readiness Level (TRL-niveau). GUDP støtter primært produktudvikling (udvikling og demonstration) der har et TRL-niveau på omkring 4 til 8. Undtaget herfra er særpuljer og internationale programmer, der har til formål at støtte forskning. Dette for at kunne følge teknologiernes fremdrift/udvikling frem til markedet i løbet af projektperioden.

Bestyrelsen ønsker, at GUDP’s projekter er forankret i erhvervet og vil prioritere projekter, hvor aktørsammensætningen repræsenterer alle de dele af værdikæden, som er relevante for at få det fulde udbytte af projektet.

Den gældende handlingsplan er godkendt af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri d. 7. januar 2024.

GUDP´s handlingsplan