Søstjerner som ny kilde til marine proteiner (STARPRO)

2015

Det stigende antal søstjerner i danske fjorde og kyster er ødelæggende for muslingebestanden og dermed også muslingefiskeriet. Det er udgangspunktet for projektet STARPRO, som har til formål at undersøge hele værdikæden fra bæredygtigt fiskeri af søstjerner til rentabel produktion af søstjernemel, der skal indgå som økologisk foderingrediens til husdyrproduktion. Dermed er der ved at tegne sig et grundlag for et helt nyt erhverv inden for dansk fiskeri og fabrikation.

Søstjernerne er på fremmarch i danske fjorde og kyster. De spiser muslinger i store mængder, og det går hårdt ud over muslingefiskeriet. Et nyt projekt vil forsøge at etablere et bæredygtigt fiskeri efter søstjerner med henblik på at omdanne dem til foderingrediens. Dermed vil problemet blive løst med flere sidegevinster:

”Dels kan vi bevare muslingefiskeriet i de danske fjorde og kyster, og dels kan fiskerne få en supplerende indtægt via søstjernefiskeri. Derudover vil det være gavnligt i produktionsleddet, da søstjernerne skal laves til mel og sidenhen foder. Søstjerner er særdeles rige på protein, og de kan omdannes til økologisk foderingrediens af høj kvalitet. Det er disse ting, der danner grundlaget for vores projekt, og vi er nu i gang med at undersøge, hvad der skal til for, at projektet kan blive til virkelighed”, fortæller Jens Kjerulf Petersen, professor ved Dansk Skaldyrcenter under DTU Aqua og projektleder på STARPRO.

Fra fjord til stald

For at stable en ny industri på benene og gøre den attraktiv at investere i, skal der foreligge grundig dokumentation og langsigtede perspektiver foran investorerne. Det betyder, at der skal redegøres for alle led i værdikæden - fra fjord til stald – således, at der er klarhed om både det kommercielle potentiale og de miljømæssige aspekter:

”Først skal vi have redegjort for produktionsgrundlaget. Det skal være muligt at fiske 10.000 ton søstjerner om året for, at det skal være en god forretning. Men det skal foregå på bæredygtig vis med omtanke for miljøet. Derudover skal man have moderne og effektive redskaber til selve fiskeriet, og der er blevet udviklet et skånsomt redskab, som fisker mere end 90 procent rent. Hvad angår produktionsleddet, undersøger vi blandt andet, hvilke metoder der egner sig bedst til forbehandling og formaling af søstjerner, og om der skal etableres specielle fabrikker til formålet. Den sidste del består i at afprøve og dokumentere søstjerners egenskab som fodertilskud på dyr, som fx fjerkræ og grise i økologisk dyrehold. Kort sagt, så ligger vores hovedudfordring i at få al denne dokumentation fuldstændig på plads”, siger Jens Kjerulf Petersen.

Forventning om øget beskæftigelse og bedre dyresundhed

Alle hidtidige indikationer peger i retning af, at projektets ambitioner kan indfries inden for de næste tre-fire år. Det kan føre til flere positive miljømæssige og økonomiske resultater:

”Hovedformålet er at danne rammer for et bæredygtigt fiskeri af søstjerner og at udvikle økologisk foder rigt på protein, som skal forbedre dyresundheden og give dyrene en god fordøjelse af næringsstofferne. Men vi forventer også øget beskæftigelse gennem etableringen af nye erhverv samtidig med, at muslingefiskeriet fremover vil blive mere lønsomt og bæredygtigt. De miljømæssige gevinster træder i kraft ved, at man fjerner næringsstoffer fra farvandene ved at fiske søstjerner samtidig med, at en høj fodereffektivitet vil betyde mindre udledning af næringsstoffer i økologiske dyrehold”, siger Jens Kjerulf Petersen.

Fakta

Projekttitel

Søstjerner som ny kilde til marine proteiner (STARPRO)

Projektdeltagere

DTU Aqua, Dansk skaldyrscenter, AU, Agro Korn, Foreningen muslingeerhvervet

Projektperiode

Januar 2015 til april 2018

Bevilget beløb

5.693.342 kroner