Nyt værktøj til analyse af kornprøver skal bane vejen for skarpere gødningsplaner

2022

Med over 7,5 mio. kroner i tilskud vil et nyt projekt under GUDP kortlægge næringsbehovet i udvalgte kornafgrøder, opstille et smidigt tolkningssystem og give landbrugeren et effektivt værktøj til planlægning af gødskning.

En helt afgørende forudsætning for, at landbrugeren får det optimale høstudbytte ud af et markareal er, at planterne på marken har adgang til tilstrækkelige mængder af næringsstoffer.

Dette sikres bl.a. med jordanalyser, der bruges til gødningsplaner for næringsstoffer såsom fosfor, kalium, magnesium og kobber.

Men undersøgelser har vist, at jordanalyser ikke altid kan forudsige tilgængeligheden af næringsstoffer i marken med tilstrækkelig præcision.

Markforsøg for vårbyg har eksempelvis vist, at trods jordanalysen sagde god for næringsindholdet, så kunne høstudbyttet øges med 10-15 kg pr. hektar, hvis marken var tilført mere fosfor.

Det skyldes, at jordanalysen ikke altid kan forudsige, hvor stor en del af fosforen, der faktisk er tilgængelig for planterne.

Med omvendt fortegn kan en misvisende jordanalyse føre til for stor tilførsel af næringsstoffer i marken, hvilket både kan resultere i udvaskning af næringsstoffer, klimabelastning og i unødige merudgifter for landbrugeren.

Dét er det grundlæggende problem, som GUDP-projektet ANAKORN vil løse. Om det fortæller projektleder Torkild Birkmose fra SEGES Innovation:

”Grundlæggende set vil vi spørge kornet efter høst, om det har haft det godt i vækstsæsonen. Hvis en kornprøve ikke viser tegn på manglende næringsstoffer, må man formode, at alting er godt, og næringsstoftilgængeligheden har været tilstrækkelig i vækstsæsonen. Hvis vi derimod kan måle og konstatere, at planten har manglet noget, så er det sandsynligt, at tilgængeligheden af disse næringsstoffer også vil være lav i kommende vækstsæson. Her er det selvfølgelig for sent at gøre noget for den analyserede afgrøde, men det kan bruges som en indikation på, at der skal tages højde for et næringsstof i den næste gødningsplan til den kommende afgrøde.”

Der findes allerede en række metoder til at bestemme, hvorvidt en plante har haft tilstrækkelig adgang til næringsstoffer. Men metoderne er både langsommelige, besværlige og dyre at benytte, hvorfor de i praksis kun anvendes i ringe udstrækning.

Derfor har ANAKORN fokus på at udvikle et billigt og effektivt system for kerneanalyse, der samtidig kan tilkobles eksisterende arbejdsgange.

Trin for trin

For at ANAKORNs analyseværktøj skal blive anvendeligt for landbrugeren, er det ikke nok, at det fortæller, hvilke næringsstoffer en plante mangler. Det skal også kunne fortælle, hvor meget planten mangler.

Men det kræver, at man kender grænseværdierne for næringsstoffer i afgrøderne.

Derfor skal Københavns Universitet, som projektpartner, undersøge de kritiske niveauer for næringsstoffer i kontrollerede forsøg. Når de kendes, vil ANAKORN have et sammenligningsgrundlag til vurdering af kernanalyserne.

Næste trin i projektet bliver at udvikle en billig og effektiv metode til kerneanalyse. Her deltager projektpartneren FOSS. Om det fortæller Torkild Birkmose:

”FOSS arbejder på at udvikle en ny analysemetode til hurtig måling af næringsstoffer uden brug af kemi. Metoden er tiltænkt analyse af foder så den skal tilpasses til kornkerner, men vi ved, at det er en teknologi, der allerede virker. Fordelen ved den nye metode er, at den relativt hurtigt og billigt vil kunne måle næringsindholdet i kornkernerne”

Når analysemetoden er på plads, skal det opstilles i et såkaldt tolkningssystem – altså et system, der fortolker og formidler resultaterne. Her vil ANAKORN tilkoble sin løsning på et system, som landbrugeren i forvejen bruger og er tryg ved:

”I et allerede eksisterende program, som i forvejen benyttes, skal der ligge en ekstra fane, hvor landmanden eller konsulenten kan tilgå resultaterne af kerneprøven. Denne del af projektet står SEGES for at udvikle til sit beslutningsstøttesystem, CropManager, ligesom Danish Agro vil vise resultatet i deres digitale hjælpeværktøj Cropline og sammen med kundens øvrige analyse resultater”.

Det sidste led af projektet går på at opstille et effektivt system for indsamling af kornprøverne. Projektet skal helst ende ud i et værktøj, der ikke pålægger landbrugeren yderligere arbejde, men derimod tilkobles en eksisterende arbejdsgang:

”Hvis der er noget, landmanden ikke har tid til under høsten, så er det at rende rundt og lave alle mulige prøver. Derfor er det helt oplagt at tage udgangspunkt i de kornprøver, der allerede håndteres hos Danish Agro, som så ’blot’ også skal igennem det nyudviklede FOSS apparat. Dermed har vi skabt et sammenhængende system” slutter Torkild Birkmose.

ANAKORN forventer at have et markedsklart produkt ved projektets afslutning i 2025, og har fået tilsagn om projekttilskud på 7,69 mio. kroner.

Fakta

Projekttitel

Bæredygtige gødningsstrategier med LIBS-analyser af korn (ANAKORN) 

Projektdeltagere

SEGES Innovation, FOSS, Københavns Universitet, Danish Agro 

Projektperiode

August 2022 til juli 2025 

Bevilget beløb

7.694.026 kroner