Nyt skær til gyllevogne og bedre processer i biogasanlæg skal mindske udledningen af ammoniak

2021

Et nyt skær til gyllevogne skal mindske udledningen af ammoniak og øge infiltreringen af afgasset gylle i jorden. Ammoniakudledningen skal samtidig reduceres ved at videreudvikle processerne og teknologierne i biogasanlæggene. Det er målene for et nyt projekt MAG, som får støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Landbrugsstyrelsen.

20 % mindre tab af ammoniak, næsten 1.000 tons mindre kvælstof og øget udbytte af metan:

”Vi forventer, at vores projekt kan mindske ammoniaktabet med 20 procent fra afgasset gylle svarende til 992 tons kvælstof pr. år i Danmark. Samtidig er det muligt at øge udbyttet af metan fra biogasgylle og producere cirka 5 procent mere metan på de gyllebaserede anlæg. Det svarer til 48.000 tons CO2-ækvivalenter mere fra gyllen ved at fortrænge naturgas, samtidigt med at der udledes mindre metan ved lagring af det afgassede produkt,” fremhæver projektleder Henrik Bjarne Møller, som er seniorforsker fra Institut for Bio- og Kemiteknologi på Aarhus Universitet.

Både miljøet og landmændene får gavn af det nye skær

Det nye skær kan reducere ammoniakudledningen, når det monteres på gyllevogne via en ny bomkonstruktion. Skæret vil øge infiltreringen af gyllen i jorden, så mindre ammoniak fordamper. Virksomheden Samson Agro arbejder videre med at konstruere skæret ud fra udbringningsteknologien i projektet NUGA, der netop er afsluttet og også var støttet af GUDP.

Landbrugets videns- og innovationshus SEGES deltager i projektet og er med til at gennemføre markforsøg og test af udbringningsteknologi og teknologier:

"Landmændene skulle gerne se en effekt af den afgassede gylle ved reduktion af fordampningen af ammoniak på deres landbrugsjord, og det vil være godt for både landmændene og miljøet,” fortæller Henrik B. Møller.

Vil optimere teknologi og processer i biogasanlæg

”Vores projekt er vigtigt for den fremtidige udvikling af bæredygtig biogasproduktion,” understreger Henrik B. Møller.

Projektdeltagerne vil udvikle processer og teknologier, der skal øge omsætningen af organisk materiale i biogasprocessen samt sænke pH og viskositet og som konsekvens reducere tabet af ammoniak ved udbringning. I første omgang vil der blive taget en masse prøver på udvalgte biogasanlæg for at få mere viden, så man kan tilpasse processerne og teknologien i biogasanlæggene:

”Vi vil blive klogere på de forskellige faktorer i biogassen, og hvordan vi kan ændre på dem. For eksempel vil vi undersøge, hvordan råvarens sammensætning kan medvirke til at sænke pH-værdien i den afgassede gylle” forklarer Henrik B. Møller.

I dag varierer pH-værdien meget, og der skulle gerne komme mere præcise værdier ud af projektet, som skal indarbejdes i de eksisterende støtteværktøjer for landmændene.

Opholdstiden og temperaturen i biogasanlæggene kan også betyde noget, og ny viden på disse områder kan både føre til positive klimaeffekter og mindsket ammoniak tab:

”Det er også muligt at kigge på at separere i processen, så den afgassede gylle bliver tyndere med lavere viskositet. En effekt af at ændre viskositeten kan være øget gasproduktion fra gyllen i biogasanlægget og mindre ammoniak fordampning ved den afgassede gylle ved den efterfølgende udbringning på marken,” siger Henrik B. Møller.

Øget viden vil gøre det nemmere at udvikle og finde egnede teknologier til biogasanlæggene som for eksempel ultralyd, der har et potentiale til at reducere viskositet.

Brancheorganisationen BiogasDanmark vil bistå med formidling af projektet til biogasbranchen og med anbefalinger til biogasanlæggene.

Projektet har også tæt koordinering med to andre GUDP-støttede projekter eGylle og Smaragd, så der kan blive skabt nogle gode synergier imellem projekterne til gavn for både miljøet, landmændene og biogasanlæggene.

Fakta

Projekttitel

Metoder til reduktion af Ammoniaktab og øget metanudbytte fra biogasGylle (MAG)

Projektdeltagere

Aarhus Universitet BCE og MAT, Samson Agro, SEGES, BiogasDanmark

Projektperiode

August 2021 til juli 2025

Bevilget beløb

10.885.567 kroner