Nyt digitalt redskab kan give mindre N-udvaskning og større kulstofbinding

2021

Data fra de nationale jordbundskort kombineres med satellitdata i et nyt digitalt styringsredskab, som mere præcist kan beregne bl.a. risikoen for kvælstofudvaskning, og jordens evne til at binde kulstof i en bestemt mark.

Målet med DIGIJORD er at udvikle digitale jordbundskort med dyrkningsrelevante informationer for 80 pct. af det danske landbrugsareal med en højere opløsning (ned til 10 meter) og lavere usikkerhed end de eksisterende kort. DIGIJORD bygger på en helt ny tankegang, hvor vi kombinerer information fra de nationale jordbundskort med satelitdata.

Variationen i plantevækst målt med satellit anvendes til at estimere variationen i jordens sammensætning. Satellitdata har en opløsning på 10 meter og er gratis. F.eks. vil man i perioder med tørke ud fra satellitmålt afgrødevækst kunne kortlægge rodzonekapaciteten.

Satellitdata, topografiske og de eksisterende kort indgår i beregningen af de nye højopløselige kort for jordens tekstur, organisk stof, rodzonekapacitet, dræningsgrad, struktur, kulstofbindings- og udvaskningspotentiale. Med modellen DAISY beregner KU de perioder, hvor væksten er påvirket af jordbundsforhold.

DHI Gras håndterer satellitdata. AU beregner de nye kort. Validerering foretages på en del af de 50 marker. Kortene anvendes til beregning af N-udvaskningspotetentiale, jordens kulstofbindingsevne samt til at forbedre modeller for tildeling af kalk. Den bedre kortlægning forventes at give landbruget og samfundet et samlet provenu på 830 millioner kr. pr. år, en reduktion i kvælstofudvaskningen på 3.000 ton og en reduktion i udledning af klimagasser på 49.873 ton CO2-ækvialenter i kraft af præcisionsjordbrug og målrettet indsats mod tab af næringsstoffer og klimagasser.

Fakta

Projekttitel

DIGIJORD. Digital jordbundskortlægning ud fra satellit, sensordata og modelberegninger 

Projektdeltagere

SEGES (Landbrug & Fødevarer), Aarhus Universitet, Københavns Universitet, DHI Grass

Projektperiode

Januar 2021 til december 2023

Bevilget beløb

6.244.924 kroner