Miljømuslinger skal fjerne kvælstof fra fjordene

2020

En ny måde at producere muslinger på i undersænkede net kan fjerne store mængder næringsstoffer fra danske fjorde og give bedre indtjening til muslingeproducenterne uden at skæmme vandudsigten for naboer og turister. GUDP støtter udviklingsarbejdet.

Blåmuslinger har fundet vej til mange danske middagsborde, men de populære skaldyr er ikke kun en fornøjelse for gourmetmaver. De gavner også vandmiljøet, fordi de er gode til at filtrere og opsamle alger med højt indhold af kvælstof og fosfor. Dermed kan de bruges til at mindske belastningen med næringsstoffer i fjorde og kystområder.

Miljøpotentialet i muslingeproduktionen bliver imidlertid langt fra udnyttet fuldt ud i øjeblikket, og det vil udviklingsprojektet SUBMUSSEL nu råde bod på med en støtte på godt 8 mio. kr. fra GUDP.

Fjerner op til 13 kg N pr. ton muslinger

Projektet udvikler en produktionsmetode, hvor muslingerne vokser på net under vandoverfladen. Nettene er fastgjort til undersænkede rør, som ikke kan ses ovenvande. Metoden vil gøre det realistisk at etablere muslingeanlæg mange flere steder i fjordene end i dag og dermed øge dansk muslingeproduktion:

”Vi har virksomheder i Danmark, som både kan og vil producere og forarbejde muslingerne, efterspørgslen er stigende, og nu udvikler vi en metode, som gør det muligt at producere muslinger under vandet, uden at have bøjer eller rør i overfladen. Det betyder, at anlæggene ikke vil skæmme vandudsigten, og de rør, muslingenettene hænger på, vil ikke blive ødelagt af is om vinteren,” siger projektleder Per Dolmer, som er seniorrådgiver i ingeniørvirksomheden Orbicon WSP.

Han ser store miljøfordele ved den nye metode:

”Vi har snart i mange år vidst, at muslinger er effektive til at fjerne næringsstoffer, og vi har dokumentation for, at man kan fjerne op til 13 kilo kvælstof for hvert tons producerede muslinger. Med den nye metode er vi ved at have forudsætningerne på plads i forhold til at bruge muslingeproduktion som et marint virkemiddel til at fjerne overskuddet af næringsstoffer i vandmiljøet," siger projektleder Per Dolmer.

Roterende undervandsbørster høster muslingerne

SUBMUSSEL udvikler det nye produktionssystem i Limfjorden ved Skive, men allerede nu har flere andre kommuner vist stor interesse for metoden. Det gælder først og fremmest Vejle og Mariagerfjord kommuner, der begge har lagt støttebreve ved projektets GUDP-ansøgning:

”Begge kommuner har stor interesse i at få reduceret kvælstofbelastningen i fjordene. Det gælder ikke mindst i Mariagerfjord Kommune, som har udviklet et konkret forslag til, hvordan de vil bruge muslinger som et marint virkemiddel i forbindelse med vandområdeplanen for fjorden,” siger Per Dolmer.

Han vurderer, at man med fem produktionsanlæg i Mariager Fjord, vil kunne fjerne 80 tons N om året. Det er cirka halvdelen af det kvælstofoverskud, som skal væk for at opfylde Vandrammedirektivets krav om god økologisk tilstand.

Undervandsmuslinger mere rentable

Projektet SUBMUSSEL udvikler ikke kun den nye produktionsmetode, men også en ny, automatisk høstmaskine, der kan arbejde under vandet ved hjælp af sensorer og undervandskamera.

Muslingeproducenten Wittrup Seafood står for de praktiske afprøvninger af den nye metode og af høstmaskinen, og virksomheden har positive forventninger til resultaterne.

Når muslingerne hele tiden kan holdes under vandoverfladen, bliver det muligt at høste året rundt. Det giver en bedre og mere stabil indtjening og bedre økonomi.

De øvrige partnere er firmaerne EIVA, Valling Ship Solution, Hvalpsund Net, der udvikler høstmaskinen og skibet, der skal sejle med den.

Projektet løber frem til udgangen af 2023.

Fakta

Projekttitel

SUBMUSSEL - Udvikling og demonstration af økologisk undersænket muslingeopdræt 

Projektdeltagere

Wittrup Seafood, Orbicon, EIVA, Valling Ship Solution, Hvalpsund Net 

Projektperiode

Januar 2020 til december 2024 

Bevilget beløb

 8.200.251 kroner