Forskere undersøger om grønsager har gavn af biostimulanter

2020

Et stort GUDP-projekt ledet af Aarhus Universitet vil udvikle et testsystem, som kan afgøre, om biologiske stoffer udvundet af jord, planter eller produceret af mikroorganismer kan bruges til at fremme afgrøders spiring, vækst og kvalitet.

Nogle landmænd er glade for at bruge dem og siger, de gør det med succes – andre mener, det er fup og fiduser. De såkaldte biostimulanter deler vandene, men interessen for dem er stigende.

Biostimulanter er naturlige stoffer udvundet af jord eller planter eller produceret ved opformering af mikroorganismer. De bliver brugt i tørret tilstand som biologiske bejdsemidler eller sprøjtes ud i vandig opløsning på jorden eller i afgrøden for at styrke planternes vækst og udvikling eller for at forebygge sygdomme.

Ifølge forhandlerne behandler danske landmænd hvert år ca. 5600 hektar med biostimulanter, men der er meget lidt viden om, hvordan de egentlig virker og ingen lovkrav om dokumentation for effekterne.

Det vil forskere ved Aarhus Universitet nu forsøge at råde bod på sammen med gartnerirådgivningen HortiAdvice, fem forhandlere af biostimulanter og en række landmænd og gartnerier. I GUDP-projektet BioVækst vil de afprøve udvalgte produkter og undersøge deres effekter på forskellige afgrøder.

Ni millioner fra GUDP

Projektet BioVækst har fået en bevilling på knap ni millioner kroner fra GUDP til at udvikle et testsystem til biostimulanterne og til at afprøve mellem ti og tyve af de produkter, som er på markedet i Danmark. For nogle af midlernes vedkommende er det den første uvildige afprøvning under danske forhold:

”Vi har ikke haft ressourcer til at arbejde med biostimulanter før, men nu kan vi komme i gang med systematisk afprøvning. Det betyder forhåbentlig, at vi finder ud af, hvad der er op og ned ved de her produkter. Jeg tror, interessen for biostimulanter kan blive stor både blandt økologer og konventionelle landmænd, når vi forstår, hvordan stofferne virker og skal bruges, og når avlerne kan få uvildig dokumentation for effekterne,” siger projektleder Merete Edelenbos, lektor ved Aarhus Universitet.

Lovgivning på vej

Biostimulanter bliver defineret ud fra, hvad de ikke er: De er ikke pesticider, og de er ikke kunstgødning. Alligevel hører de under EU´s gødningsforordning, hvor de fleste regnes til kategorien jordforbedringsmidler. Enkelte er registreret som gødninger, og kun ét middel, produktet Vacciplant mod svampeangreb, er godkendt som biopesticid med dokumenteret effekt:

”Biostimulanter bliver i dag primært markedsført på grundlag af erfaring, som virksomhederne selv har indsamlet og fortolket, og derfor er der en vis usikkerhed om produkternes reelle effekter,” siger Merete Edelenbos.

Fremover bliver det imidlertid anderledes, fordi EU´s reviderede gødningsforordning indfører selvstændig regulering af biostimulanter. De nye regler indebærer, at producenterne skal opfylde en række krav, før de må markedsføre produkterne:

”Den nye forordning træder i kraft i 2022, og derfor haster det med at få udviklet redskaber til at vurdere produkternes virkning og anvendelse,” konstaterer Merete Edelenbos.

Omfattende afprøvning

De produkter, BioVækst afprøver, vil være midler, der er egnede til brug i haveafgrøder og spisekartofler. De skal tests i økologiske løg og gulerødder og desuden i konventionelle kartofler.

Undersøgelserne starter med screening i potteforsøg i væksthus under kontrollerede forhold for at få en indikation på, hvilke produkter, det er værd at gå videre med. Ud fra den første screening bliver nogle af produkterne valgt fra, mens resten bliver testet i markforsøg. Derefter går nogle af de mest lovende videre til egentlige dyrkningsforsøg hos fem landmænd og gartnerier rundt om i landet:

”Det er omfattende forsøg, og vi vil ikke kun se på udbyttet, men også på en række effekter, som ikke har været undersøgt før i Danmark såsom fremspiring, rodudvikling, bladvækst, produktkvalitet, holdbarhed. Og hvis vi kan dokumentere reelle effekter på de parametre, vi undersøger, kan det betyde, at landmænd vil begynde at bruge biostimulanter i større omfang, end vi ser i dag," fortæller Merete Edelenbos.

 

Fakta

Projekttitel

BioVækst Udvikling af et nyt testsystem for biostimulanter til forbedret vækst og kvalitet af spisekartofler og frilandsgrønsager

Projektdeltagere

Aarhus Universitet, HortiAdvice, DanCarrot, Gl. Estrup Gartneri,  Axel Månsson, Hans Jørgen Buur,  Søren Rasmussen, SeedCom, Sobec Emea Aps, BJ Agro Holding, Azelis Denmark, Nordisk Alkali

Projektperiode

September 2020 til december 2023

Bevilget beløb

8.647.862 kroner