Gyllen skal udnyttes bedre i majsdyrkning

2018

Projektet Gyllemajs vil sikre en bæredygtig majsproduktion i overensstemmelse med den nye fosforregulering, der begrænser landbrugets brug af mineralsk gødning.

Majs er en populær afgrøde i Danmark, hvor den primært bliver brugt til foder til malkekvæg. Et centralt element i majsdyrkning er at sørge for, at jorden, hvor majsen sås, er fyldt med næring for at få majsplanterne godt fra start i foråret. Derfor tilfører mange landmænd i dag startgødning i form af mineralsk gødning.

I 2017 trådte en ny fosforregulering i kraft i Danmark, der betyder, at der nu er et loft for, hvor meget fosfor landmændene må udbringe pr hektar. Det sker for at begrænse ophobning af fosfor i naturen og dermed risikoen for, at fosforudledningen til vandmiljøet forøges.

Fosforreguleringen betyder dog, at mange kvægbrug ikke længere kan tilføre mineralsk startgødning uden konsekvens for gødningstildelingen på øvrige arealer eller uden at erhverve større udbringningsareal. Landmænd, der dyrker fx majs, skal derfor tænke i nye baner, hvis de vil sikre deres nuværende udbytte.

Bæredygtig majsproduktion

Projektet støttet af GUDP skal sikre, at majsdyrkningen kan fastholdes over hele landet, selvom brugen af mineralsk startgødning skal udfases i visse områder. Projektet, der går under navnet Gyllemajs, har en målsætning om at udvikle og dokumentere et nyt nedfældningssystem, der sikrer forbedret udnyttelse af gyllens næringsstoffer, så man opnår en effektiv og bæredygtig majsproduktion med lavest mulig miljø- og klimapåvirkning. Projektet vil udvikle et nedfældningssystem der sikrer en præcis placering af gylle før såning af majs, således planterne får hurtigere og bedre adgang til gyllens næringsstoffer. Og placering af gylle spiller en afgørende rolle i majsdyrkning:

”Landmændene skal kunne placere gyllen i bånd i jorden , hvorefter majskernerne bliver sået i umiddelbar nærhed. Her skal man holde tungen lige i munden, for gyllen må hverken blive placeret for tæt på frøet eller for langt fra det. Placerer man frøet lige i gyllen, dør det, og placerer man det for langt fra, kan det ikke i tilstrækkelig grad udnytte gyllens næringsstoffer,” fortæller Martin Nørregaard Hansen, som er landkonsulent for PlanteInnovation i SEGES og projektleder på Gyllemajs.

Ved at finde frem til den mest optimale placering af gylle til majs, udnyttes næringsstofferne i den tildelte gylle optimalt og risikoen for næringsstofudvaskning og drivhusgasudledning mindskes.

Øget udbytte

Hvis projektet lykkes, kan landmændene i fremtiden se frem til at bruge mindre mineralsk gødning uden det går ud over udbyttet.

Faktisk forventer Martin Nørregaard Hansen, at udbyttet bliver endnu bedre, end det er i dag:

”Meget tyder på, at projektet ikke kun bliver en gevinst for miljø og klima, men også for landmændene, fordi vi regner med at kunne øge udbyttet fra majs i forhold til det nuværende. Det må siges at være en fremragende nyhed for alle,” siger han.

Når nedfældningsteknikken er på plads starter opgaven med at videreformidle den nye viden, så landmænd, landbrugskonsulenter og relevante myndigheder kan får glæde af den. Det vil ske på demonstrationsmarker, hvor det skal vises hvordan gylle kan erstatte den mineralske startgødning uden at det går ud over udbytte, dyrkningssikkerhed eller det omgivende miljø.

Fakta

Projekttitel

Udvikling af husdyrgødningsteknologier til bæredygtig dyrkning af majs (Gyllemajs)

Projektdeltagere

SEGES, Samson Agro, Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E), Varde Maskinstation

Projektperiode

Juli 2018 til december 2021

Bevilget beløb

8.508.177 kroner