Naturkød som forretning – og en dansk natur i balance

2018

Afsætning af naturkød er endnu ikke et forretningsområde, men det vil et netværk råde bod på. Ni aktører er gået sammen om et netværksprojekt med fokus på naturkød. Formålet er, at forbrugerne får øjnene op for nicheproduktet – og kender forskellen mellem naturkød og det traditionelle kød, når de står ved køledisken og skal vælge til aftensmaden.

Man kan næsten smage kvaliteten, når man siger ordet – ’naturkød’. Men de færreste ved, hvad det dækker over. Naturkød kommer fra kvæg, der har levet på naturarealer – og produktionsformen er mere omfattende omend også mere simpel end ved traditionel kvægproduktion.

Dyrene lever i høj grad af, hvad der er naturligt til rådighed på arealerne. Det betyder en lavere tilvækst, men det medfører også nye muligheder for særlige smagsegenskaber og en anden kvalitet af kødet. Dyrenes velfærd er høj, da de robuste racer, der anvendes til naturpleje sjældent er syge. De tilpasser sig vejrliget og har en høj evne til at klare sig udenfor stalden, hvor de bevæger sig over store områder og græsser på både høje og lavtliggende områder:

”Naturkvæg er indhegnede, men de kommer så tæt på at leve vildt, som det er muligt. Det er også derfor, naturkødets smag har nuancer af vildt. De æder f.eks. de samme ting som hjorte, fordi der ikke må tilskudsfodres på naturarealerne. Det er kun naturens pallette af planter, som dyrene æder, fordi de netop er på de arealer, hvor naturen skal plejes,” forklarer Marianne Fisker projektleder for netværket og medejer i Naturkød Jammerbugt. Kun om vinteren, kommer de fleste dyr på ”vinterophold” hvor der kan suppleres med hovedsageligt hø.

For Naturkød Jammerbugt som deltager i projektet har det været et naturligt valg også at være økologiske. Det giver garanti for at vinterfoder også kommer fra arealer uden brug af pesticider eller kunstgødning:

”Vi bliver nogle gange spurgt, hvorfor det skal være økologisk, når naturarealerne ofte alligevel ikke må sprøjtes. Men for os er det en selvfølge. Ordet naturkød giver associationer til noget, der er produceret uden brug af kemi og på et bredt udvalg af vilde urter og blomster. Hvis vi selv købte naturkød og fandt ud af, at der var fodret med sprøjtet sojaskrå eller kraftfoder, ville vi blive mistroiske og produktet ville miste troværdighed," forklarer Peter Brinkmann Kristensen, medejer i Naturkød Jammerbugt. 

Der er stor efterspørgsel på økologiske fødevarer. Økologiske naturplejedyr er en dyrere råvare end konventionelle naturplejedyr, hvilket bevirker et slutprodukt, der er dyrere end traditionelle kødprodukter. I netværket vil der blive arbejdet med den udfordring gennem synliggørelse og gennemsigtighed overfor kunden, så prisen giver mening.

Kvæg er naturens bedste entreprenører

Danmark – og alle andre EU-lande – har en målsætning om at sikre naturpleje af 300.000 hektarer, der skal holdes lysåbne. Der er eksempelvis tale om moser, enge, overdrev og hedeskovsarealer, der er i fare for at springe i skov, hvis ikke områderne bliver naturplejet. Noget man i projektet ser som en oplagt anledning til at udbrede brugen at naturkvæg, da det er bedre for naturens biodiversitet end maskinel naturpleje:

”Naturkød er reelt et biprodukt af naturpleje. Man kan selvfølgelig sagtens holde græsset nede med maskiner, men forskning viser, at brugen af naturkvæg sikrer en bedre biodiversitet end en græsslåmaskine. Sammen med køerne kommer nemlig kokasserne. Sammen med kokasserne kommer insekterne. Sammen med insekterne kommer billerne, jordboende biller og fuglene. Det er altså hele den naturlige del, der kommer i balance,” fortæller Marianne Fisker og kalder kvæget for ’naturens bedste entreprenører, og Peter Brinkmann Kristensen tilføjer:

”Og så er der en vinkel, som i hvert fald herhjemme ikke er særlig belyst. Baseret på erfaringer fra udlandet, ser det ud til at klimaeffekter ved naturafgræsning, peger på en langt større ophobning af kulstof i jorden end hidtil antaget. Øget biomasse i jorden i form af rødder og nedtramp af plantemateriale giver ligefrem en klimagevinst i nogle tilfælde. Der mangler dog en samlet vurdering og validering af dette forskningsfelt, men det er en del af fortællingen om naturkød og noget vi har fokus på i projektet."

”Det er netop den slags viden, vi nu skal sørge for, når ud til forbrugerne. Sådan de ved, at de køber mere end bare smagfuldt kød, når de handler naturkød. De køber en ydelse, hvor de er med til at understøtte, at biodiversiteten i Danmark bevares", siger Marianne Fisker afsluttende:

Arbejder for justering af regelsættet

I Danmark er det dog indtil videre kun ganske få kvæg, der får lov til at leve i og pleje naturen. Som reglerne er lige nu, kan kvægproducenterne ganske enkelt ikke lave en forretning ud af naturkvæg. Marianne Fisker understreger, at det er udgangspunktet for netværket at finde løsninger på:

"Naturkvæg, der går ude i lange perioder og aldrig kommer på stald er ikke vant til håndtering af menneskehånd som andre produktionsdyr. En af de udfordringer netværket vil se på er f.eks. de regler, der er for nedskydning på marken. Naturkvæg bliver stresset, når de i forbindelse med slagtning skal indfanges og håndteres. Det går ud over både dyrevelfærd og kødkvalitet. Vi vil i netværket se på de regelsæt, der gælder vedr. skydning af dyrene på marken, da den nuværende lovgivning ikke tager hensyn til andet end traditionel nødslagtning, hvor dyr der er syge eller har været udsat for lynnedslag el. lign. som en undtagelse kan aflives på marken. Det skal vi i netværket prøve at komme med løsninger på, så regelsæt også er tilpasset naturkvægets behov”, fortæller Marianne.

Netværksprojektet løber over de næste to år, og man kan allerede købe det økologiske naturkød nogle få steder. Projektet berører mange områder i forbindelse med naturkødsproduktion, og det helt overordnede mål er at bidrage med de nødvendige skridt til at gøre naturkød til et reelt forretningsområde.

Fakta

Projekttitel

Forløsning og optimering af naturkøds kommercielle potentialer

Projektdeltagere

Naturkød Jammerbugt, Danish Crown Aalborg, Nyord Ø-kød, Adam Price, Københavns Universitet, Rævhede Naturprodukter, Salling, SEGES, Jammerbugt Kommune

Projektperiode

Januar 2018 til december 2019

Bevilget beløb

956.600 kroner