Optimering af foderforbrug, tilvækst og trivsel i havbrug ved udvikling af iltsonde med 360 graders kamera og modellering / FitFish

2017

I dag går en mindre procentdel af fiskefoderet til havbrugsfisk tabt, fordi man ved fodring ikke altid tager tilstrækkelig højde for parametre som iltforhold og strømhastighed, der er væsentlige for fiskenes trivsel og tilvækst. Et nyt projekt vil udvikle et moniteringssystem, der giver mulighed for at optimere målingerne af forholdene hos havbrugsfisk, så man løbende kan justere foderforsyningen. En optimeret foderplan forventes at kunne reducere spild, forbedre havmiljøet og minimere opdrætterens økonomiske tab.

Københavns Universitet har i samarbejde med bl.a. firmaet OxyGuard, foderproducenten BioMar og to danske havbrug sat gang i udviklingen af et nyt moniteringssystem, som skal måle strømhastighed og vandets iltindhold i havbrug. Fastgjort på målebøjen er et 360 graders kamera, der døgnet rundt kan følge fiskenes vækst og adfærd, så havbrugene løbende kan vurdere fiskenes tilstand:

”Mange fiskeopdrættere måler iltkoncentrationen i vandet én gang om dagen – typisk om formiddagen. Men det giver for eksempel ikke et billede af, hvordan forholdene er om natten. Vi vil gerne forsøge at måle fiskenes forhold hele døgnet”, fortæller John Fleng Steffensen, fiskefysiolog og projektleder ved Københavns Universitet.

Bedre næringsstofbalance

Ved løbende at tilpasse mængden af fiskefoder i forhold til fiskenes reelle behov på et givent tidspunkt, forventer projektet at kunne reducere foderforbruget med ca. 50 gram pr. kg produceret fisk. Det vil samtidig mindske udledningen af næringsstoffer til havmiljøet og derved nedbringe risikoen for iltsvind, når overskudsfoder nedbrydes på havbunden.

Udvikling af akvakultur

GUDP-projektet ”FitFish” bidrager til en udvikling af akvakulturbranchen, der ønsker at nedbringe næringsstofudledningen mest muligt. Projektet er med til at begrænse den negative miljøpåvirkning selv ved øget produktion af havbrugsfisk:

”Det har været svært for opdrættere af havbrugsfisk at øge deres produktion og samtidig nedbringe næringsstofudledningen. Vi håber, at vi med projektet kan hjælpe opdrætterne med at skabe et bedre overblik over mængden af foder, som fiskene har brug for – og derigennem være med til at skabe et bedre havmiljø, fordi der ikke bliver spildt så meget foder”, siger John Fleng Steffensen.

Regeringen har med deres akvakulturstrategi for 2014-2020 meldt ud, at de ønsker produktionen af fisk og skaldyr fra akvakultur øges med 25 %.

Brugervenlighed er afgørende

Målet er, udover at udvikle en forbedret foderplan, at ende med et nyudviklet system, der er billigere og bedre end de nuværende løsninger der findes på det internationale marked. Projektet håber, at opdrættere af havbrugsfisk vil gøre brug af det nye system, hvor overvågning af fiskenes tilstand til en vis grad kan erstatte det daglige opsyn af havbruget:

”Vi vil gerne udvikle et system, der i realtid viser fiskeopdrætterne, om ændringer i iltkoncentrationen, så de løbende kan tilpasse mængden af foder. Udfordringen er, at det ikke samtidig skal blive besværligt for opdrætterne løbende at korrigere mængden af foder”, afslutter John Fleng Steffensen.

Fakta

Projekttitel

Optimering af foderforbrug, tilvækst og trivsel i havbrug ved udvikling af iltsonde med 360 graders kamera og modellering - FitFish                   

Projektdeltagere

Københavns Universitet, DTU Aqua, Musholm A/S, Hjarnø Havbrug A/S, Oxyguard, Dansk Akvakultur, Aquamind, Biomar A/S

Projektperiode

Januar 2017 til december 2020

Bevilget beløb

9.069.693 kroner