Konditionsmåling for moderplanter i potteplanteproduktionen (PlanteKondiTal)

2016

Hortiadvice Scandinavia vil sammen med fire af Danmarks større væksthusgartnerier udvikle målemetoder til kontrol af moderplanters kvalitet med henblik på at reducere omkostninger og spild i stiklinger og småplanter. Ved at scanne plantens indhold kan man forudse, om planten har den fornødne kvalitet, inden den sendes ud. Dermed kan man opnå bedre ressourceudnyttelse.

Hortiadvice Scandinavia vil sammen med fire af Danmarks større væksthusgartnerier udvikle målemetoder til kontrol af moderplanters kvalitet med henblik på at reducere omkostninger og spild i stiklinger og småplanter. Ved at scanne plantens indhold kan man forudse, om planten har den fornødne kvalitet, inden den sendes ud. Dermed kan man opnå bedre ressourceudnyttelse.

Normalt følger væksthusgartnerier deres planter ved at holde øje med synlige forandringer som for eksempel planternes farve. Men så snart man kan se forandringer med det blotte øje, er skaden som regel allerede sket. Det koster gartnerivirksomhederne et stort spild, og samtidig risikerer de at forringe deres stiklingekvalitet:

”Mange gartnerivirksomheder savner værktøjer, der gør det nemt for dem at holde sig ajour med deres moderplanter. Hvis man gerne vil følge planternes udvikling tæt i dag, bliver man nødt til at sende prøver ind til et laboratorium, og det er en stor omkostning”, siger Inge Ulsted Sørensen, som er specialkonsulent hos Hortiadvice Scandinavia og projektleder for PlanteKondiTal.

Måling af planterne i stedet for omgivelserne

I dag har gartnerierne forskellige sensorer, der måler pH, lys, temperatur og lignende, men i stedet for at måle på planternes omgivelser vil projektet PlanteKondiTal arbejde med en målemetode, som måler mere direkte på planterne via UV-absorbans og NIRS-målinger, Dette er kendte teknologier, hvor der findes håndholdte måleapperater:

”Med disse sensorer kan vi lave mange målinger og koble dem til kvalitetsparametre som rodning og holdbarhed af stiklinger. Dette vil hjælpe gartnerierne til at sikre en højere og mere ensartet kvalitet. Måler man på planternes omgivelser, får man et billede af, hvordan planterne burde have det, men måler man direkte på planterne, får man et billede af planternes faktiske velbefindende. NIRS-målingerne giver os mulighed for at scanne planternes indhold og vurdere deres kvalitet uden at gøre skade på dem”, forklarer Inge Ulsted Sørensen og fortsætter:

”Det er afgørende for branchen at udvikle en metode, som kan sikre en udvikling, hvor Danmark kan producere den bedste plantekvalitet og profilere sig på det globale marked. Med dette projekt forventer vi at kunne halvere gartneriernes spild fra 6 til 3 procent."

Perspektiver for landbruget

Deltagerne i projektet er nogle af de største væksthusgartnerier i Danmark. I første omgang er projektet målrettet gartnerier, men på længere sigt kan der også være perspektiver i målemetoderne for landbruget:

”Jo mere viden man har om planters eller afgrøders velbefindende, desto bedre kan man styre gødskningen og dermed mindske miljøforureningen. De målemetoder, vi vil udvikle til at kontrollere moderplanter, vil formentlig også være relevant for specialafgrøder eller højværdiafgrøder, som for eksempel kål, gulerødder eller frugt og bær, hvor ethvert spild koster landmanden dyrt”, vurderer Inge Ulsted Sørensen.

Projektet indledes med et pilotprojekt i sensommeren, som er sæson for opstart af moderplanter. Derefter inkluderes virksomhederne, som bl.a. skal stille moderplanter til rådighed og gennemføre forsøg i deres egne gartnerier.

Fakta

Projekttitel

Konditionsmåling for moderplanter i potteplanteproduktionen (PlanteKondiTal)

Projektdeltagere

Hortiadvice Scandinavia A/S, 3Kanten, Knud Jepsen A/S, Graff Kristensen A/S, Gartneriet Thoruplund A/S

Projektperiode

September 2016 til august 2019

Bevilget beløb

1.708.410 kroner