Robust and Efficient Dairy Cows (REFFICO)

2015

Udgifter til foder udgør langt størstedelen af kvæglandmandens variable omkostninger. Derfor kan selv små forbedringer i fodereffektiviteten betyde store besparelser. Med afsæt heri vil man med projektet REFFICO via genetisk selektion identificere særlige egenskaber ved fodereffektive og robuste malkekøer med henblik på avl.

Foderudgifter udgør i dag 70 procent af kvæglandmændenes variable omkostninger. Derfor ligger der et stort potentiale i fodereffektivisering, da selv små forbedringer kan give store økonomiske besparelser og oven i købet gavne miljøet:

”I og med at landmændene har så store udgifter til foder, vurderer vi, at det er et oplagt sted at skride ind og kigge på, hvordan man kan gøre kvæglandbruget mere ressourceeffektivt. Overordnet vil vi se på, hvordan man avler efter forbedret effektivitet, samtidig med at man bibeholder sunde, robuste køer. Genetisk selektion er en effektiv metode, da det har en kumulativ og vedblivende effekt, idet koens gener gives videre til næste generation”, fortæller projektleder og forsknings- og udviklingschef i Viking Genetics, Søren Borchersen.

Billige og miljøvenlige køer

For at finde frem til fodereffektive og miljøvenlige køer vil man udvikle et selektionsværktøj, som tager udgangspunkt i testresultater fra forsøgsstationer og kommercielle gårde. Her anvendes data hentet ved registreringer af foderoptagelse og indikatorregnskaber, der relaterer til koens fodereffektivitet. Ud fra disse parametre udvælges køerne med de højeste indeks. For at måle og kvantificere effekten af disse egenskaber, vil man desuden udvikle en biometrisk  beregningsformel:

”Med disse metoder kan vi finde frem til egenskaber ved køer, som behøver mindre foder og dermed er billigere i drift. Når vi kigger på de miljømæssige egenskaber, måler vi CO2 ækvivalenten per kilogram mælk, som koen producerer. En fodereffektiv ko vil udlede mindre metangas, da den bedre kan fordøje foderet. Projektets største udfordring relaterer sig direkte til metoden. At få bestemt hvilke egenskaber, der relaterer til fodereffektivitet, og fastslå effekten af disse er særdeles vanskeligt”, siger Søren Borchersen.

Styrker nordisk avls konkurrenceevne

Bliver projektet en succes, vil det betyde store økonomiske besparelser for landmænd med malkekvæg. Desuden vil mængden af drivhusgasser blive reduceret i forhold til den mængde mælk, der produceres, til gavn for klimaet. Overordnet set håber man, at disse resultater kan bidrage til at styrke nordisk avls globale konkurrenceevne:

”Hvis fodereffektiviteten forbedres med bare 1 procent, så vil det ad åre give en besparelse på omkring 100 millioner kroner. Sammen med det faktum at danske malkekøer i forvejen er blandt de mest miljøvenlige i verden og nu bliver det i endnu højere grad, så vil det her manifestere vores position inden for helhedsorienteret avl yderligere”, lyder det fra Søren Borchersen.

Fakta

Projekttitel

Robust and Efficient Dairy Cows (REFFICO)

Projektdeltagere

Viking Genetics, Aarhus Universitet, Molekylær Biologi og Genetik, Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab, VFL

Projektperiode

Januar 2015 til december 2018

Bevilget beløb

14.989.880 kroner