Forlængelse af Muslingesæsonen (FOMUS)

2015

En snæver satsning på udenlandske markeder og en kort høstsæson betyder, at dansk opdræt af blåmuslinger er en risikabel forretning. Efterspørgslen på de udenlandske markeder er svingende samtidig med, at afsætningsperioden er kort. Ved at forlænge produktionscyklussen og dermed høstsæsonen, vil man med projektet FOMUS forsøge at etablere et hjemmemarked med en mere konstant efterspørgsel og afsætning. Det vil øge lønsomheden i muslingeopdræt.

Lineopdræt af blåmuslinger er et relativt nyt erhverv i Danmark. Som det er nu, er opdrætserhvervet ikke attraktivt sammenlignet med fiskeri. Det skyldes bl.a. vanskeligheder med at etablere en solid forretningsstrategi samt biologiske og tekniske udfordringer i selve opdrættet:

”Som erhvervets nuværende forretningsmodel ser ud, har man valgt næsten udelukkende at satse på udenlandske markeder, primært Holland. Det er en risikabel strategi. Efterspørgslen i Holland er meget svingende, og fordi man kun kan høste muslinger i korte perioder, bliver de afsat i store bulks. Det er der nogle opdrættere, som har brændt sig på”, siger Jens Kjerulf Petersen, projektleder og professor ved Dansk Skaldyrcenter under DTU Aqua.

Længere høstsæson og etablering af hjemmemarked

For at gøre lineopdræt af muslinger til et mere lønsomt og stabilt erhverv vil man mindske afhængigheden af udenlandske markeder ved at etablere et hjemmemarked. For at det kan blive en realitet, må man forlænge afsætningsperioden ved at lade opdrætterne høste muslinger over en længere periode.  Som det er nu, samler opdrætterne yngel ind i maj måned. Det gør de ved hjælp af såkaldte yngelsamlere, som ynglen sætter sig fast på. Efter et par måneder høstes ynglen, hvorefter den puttes i lange net kaldet strømper. Muslingerne sættes ud i vandet igen og er færdigudvoksede i juni-august året efter, hvor de bliver høstet:

”Ved at forlænge produktionscyklussen forlænger man også høstsæsonen. Det vil vi forsøge at gøre ved for det første at ændre på strømpningsproceduren, så muslingerne kan strømpes på et senere tidspunkt. For det andet vil vi lave nogle tekniske justeringer, således at de muslinger, som er klar til at blive høstet om sommeren, kan ligge i længere tid. Vi satser på, at nogle bliver så store, at de kan kategoriseres som jumbomuslinger, som har en meget høj værdi. Den primære udfordring består i at forhindre, at det rige dyreliv i Limfjorden generer opdrætningen ved at sætte sig fast på muslingerne og trække dem af”, forklarer Jens Kjerulf Petersen.

Miljøvenlig forretning til gavn for hele værdikæden

De opdrætsrelaterede ambitioner er at øge produktionen af muslinger med 30-50 pct. over de næste 1-2 år og med 100 pct. i løbet af 3-4 år. Den videre målsætning er, at værdiforøgelsen ved en større produktion finder sted i Danmark. En øget produktion og etablering af et hjemmemarked vil betyde, at afsætning, forarbejdning og pakning vil foregå i Danmark fremfor i udlandet, som tilfældet er nu:

”Vores projekt omfatter hele værdikæden. Vi er bl.a. i tæt dialog med virksomheder, som har interesse i at blive en del af et hjemmemarked for muslinger. Muslingerne vil blive renset og pakket til fersk konsum i Danmark og blive forarbejdet til vakuumpakkede convenience produkter til det skandinaviske marked. Det kan skabe job i industrien. Desuden vil danske forbrugere få glæden af at kunne købe og spise økologicertificerede muslinger. Man kan på sigt håbe, at et lønsomt opdrætserhverv kan flytte nogle muslingefiskere over i opdræt, hvor metoden er mere miljøvenlig og bæredygtig end ved fiskeri og skrabning efter muslinger”, lyder det fra Jens Kjerulf Petersen.

Fakta

Projekttitel

Forlængelse af Muslingesæsonen (FOMUS)

Projektdeltagere

Seafood Limfjord ApS, Vilsund Muslinge Industri A/S

Projektperiode

April 2015 til juni 2018

Bevilget beløb

4.566.730 kroner