Udvikling af sælsikre redskaber (Seal-Safe)

2014

Konflikten mellem fiskere og sæler har vokset sig så stor, at konsekvenserne er blevet ødelæggende for fiskeriet i Østersøen. Sælbestandene bliver ved med at vokse, og det efterlader et akut behov for metoder, der kan sikre en uskadt fangst af blandt andet torsk og laks. Sælsikre tejner kan vise sig at være løsningen.

Totalfredning og mindre forurening i Østersøen har givet anledning til en raskt voksende bestand af sæler de seneste 30 år. Tendensen er i sig selv positiv, men flere steder i Danmark og i særdeleshed på Bornholm opgiver fiskerne deres forretning på grund af de skader, som sælerne forårsager på fiskeriet:

”Op mod 40 procent af de bornholmske fiskere kan ikke betale deres regninger, fordi deres indfangede fisk bliver fortæret af gråsælerne. Det er store dyr, der spiser fire kilo fisk om dagen, og der er 40.000 af dem i Østersøen allerede. Det går især ud over de fiskere, der fisker med garn og kroge fra mindre fartøjer, og som ikke umiddelbart kan slippe uden om sælbestandene ved at sejle længere ud. Derfor har fiskerne brug for redskaber, der beskytter fangsten på en måde, der ikke kommer i vejen for en høj effektivitet”, siger Finn Larsen fra DTU Aqua.

Små og håndterbare redskaber

Finn Larsen er leder af projektet Seal-Safe, der vil forsøge at videreudvikle sælsikre tejner til et niveau, der kan sikre de danske fiskere en fast og konkurrencedygtig indkomst:

”Vi fokuserer på den svenske tokammertejne, fordi den er lille og håndterbar og kan være om bord på de små fartøjer, der er særligt påvirkede af sælerne. På nuværende tidspunkt er de ikke effektive nok til at generere et bæredygtigt fiskeri i Danmark, og det er det, vi skal have ændret på. Ved for eksempel at arbejde med typen af madding, lystiltrækning og udformningen af burets indgang kan vi skrue op og ned for parametre, der kan vise sig vigtige for tejnens virkning i praksis”, fortæller Finn Larsen.

Bedre kvalitet, mindre miljøbelastning

Udover at beskytte fangsten fra sæler giver tejnerne en række fordele, der adskiller dem for garn, kroge og andre fælder. Den største er, at fiskene forbliver levende i dem:

”Til forskel fra i garn lever fiskene i bedste velgående i en tejne"." Det giver fiskeren fleksibilitet, fordi han kan røgte tejnen, når vejrforholdene passer ham uden at miste udbytte. Så længe der er madding, vil der blot komme flere fisk til. Samtidig har fiskene ikke siddet på krog eller i garn og er derfor af højere kvalitet. Det giver mulighed for en bedre indhandlingspris for fiskerne, og tejnerne er desuden designet sådan, at man blandt andet undgår at påvirke havmiljøet negativt ved store mængder bifangst. Der kommer kun de fisk ind, som skal ind”, siger Finn Larsen.

Fiskeri for millioner

Den mellemstatslige kommission HELCOM har besluttet, at sælbestanden skal have lov at vokse, til den når sit naturlige leje. Det forventes at betyde en fordobling af det i forvejen problematiske antal sæler i Østersøen. Men med de færdigudviklede tejner er der ifølge projektdeltagerne god grund til optimisme:

”Hvis det lykkes at effektivisere de her redskaber, regner vi med at kunne få i hvert fald 20 procent af fiskerne til at skifte deres garn og kroge ud med sælsikre tejner. Det vil give en fangstrate på mindst fire kilo om dagen svarende til en samlet landing af torsk til en værdi af mindst 20 millioner kroner i første led alene. Fiskerne er konservative, når det kommer til at skifte redskaber, og derfor er tallet lavt sat. Vi håber på, at mange flere vil skifte, og at den samlede merværdi vil vokse uanfægtet af sælerne”, siger Finn Larsen.

Fakta

Projekttitel

Udvikling af sælsikre redskaber (Seal-Safe)

Projektdeltagere

DTU Aqua, Nexø Vodbinderi ApS, AU – Institut for Bioscience

Projektperiode

Juni 2014 til juli 2016

Bevilget beløb

5.227.984 kroner