Grønne Grise – remediering med alger i svineindustrien

2014

Et demonstrationsanlæg med alger skal hjælpe svineindustrien med at opsamle næringsstoffer og klimagasser fra svinestalde. Anlægget kan være med til at mindske emissionerne fra svineproduktionen markant, men kan potentielt også gavne fjerkræindustrien.

Med godt 12 millioner svin i Danmark er der behov for at se på nye metoder til at minimere svineproduktionens udledninger af kvælstof og drivhusgasser. Alene emissionskravene til ammoniak betyder ofte, at landmænd må opgive at udvide bedriften, fordi miljøpåvirkningen ved en udvidelse bliver for stor.

Projektet Grønne Grise sigter mod at bruge alger til at fjerne kvælstof og drivhusgasser fra staldene, så udledningerne begrænses:

”Vores projekt vil udnytte, at det, der i svineproduktionen og anden animalsk produktion betragtes som affald, er helt nødvendige næringsstoffer i algedyrkningen,” siger Poul Madsen, direktør for Fonden Grønt Center, der leder projektet Grønne Grise og fortsætter:

”Med et kemisk luftrensningsanlæg, der allerede er kendt teknologi, vil vi fange den ammoniak, der er i staldens ventilationsluft. Herefter vil vi føre det ammoniakholdige vaskevand over i dyrkningsfaciliteter udenfor stalden. Det kan være et kar eller en fotobioreaktor, hvor vi har fuldstændig styr på emissionerne. Herefter kan algerne vokse på væsken og begynde at optage kvælstof med det samme. Det hele vil køre i et lukket system, og vi kan designe det, så algerne har spist lige præcis den mængde ammoniak, som vi vil have”, forklarer Poul Madsen.

Fra affald til biogas, gødning og foder

Anlægget vil – udover den betydelige reduktion i svinebedrifternes udledninger – også have en lang række andre gavnlige effekter:

”Vi vil demonstrere, at man kan høste algebiomassen, og det er så tanken, at denne biomasse på sigt kan bruges til at udvinde energi. Når man har udvundet biogas fra massen, kan restproduktet bruges som gødning, men den vil også kunne bruges som foder i eksempelvis dambrug,” siger Poul Madsen og uddyber de fordele, som systemet vil have for den enkelte landmand:

”Det vil mindske behovet for at købe gødning, og det vil betyde, at landmænd kan udvide bedriften, fordi udledningerne reduceres. Det vil så til gengæld betyde, at vi herhjemme kan få en forsyningssikkerhed i slagtesvin til danske slagterier.  Derudover vil et sådant anlæg kunne sælges til de lande, der har animalsk produktion.”

Anlæg til gavn for fjerkræindustrien

Selvom anlægget i første omgang testes på en svinefarm, kan systemet også bruges på andre typer produktion:

”Der er en række nye produktioner, som ikke kan etableres i dag i Danmark med de nuværende emissionskrav. Eksempelvis får ingen lov til at lave nye fjerkræstalde, fordi udledningerne vil være for store, men det kan vores stald lave om på.  Anlægget kan, hvis vi kan demonstrere, at det virker, bruges på snart sagt alle typer animalsk produktion,” fortæller Poul Madsen.

Fakta

Projekttitel

Grønne Grise – remediering med alger i svineindustrien

Projektdeltagere

Fonden Grønt Center

Projektperiode

Januar 2014 til marts 2016

Bevilget beløb

1.202.691 kroner