Bæredygtigeffektiv præcis emissionsmålesystem som dokumenterer miljøeffekterne af landbrugsteknikker

2014

Landbrugsbedrifter skal have styr på udledningerne af ammoniak, men udstyret til begrænsning af udledningerne er dyrt, og landmanden har ikke incitament til at vedligeholde det. Nu skal et enkelt system gøre det enkelt for landmanden at måle staldens ammoniakemissioner.

Kvælstofudledningerne fra landbruget skal begrænses, og derfor stilles der i dag blandt andet krav om, at nybyggede stalde skal reducere ammoniakudledningen med 30 procent i forhold til en referencestald mht. ammoniakfordampning:

”Det betyder typisk, at landmanden skal investere i udstyr til luftrensning, gyllekøling eller gylleforsuring, der alle reducerer udledningerne af ammoniak fra stalden. Men dette udstyr er dyrt, fordi det først skal miljøcertificeres (Vera-certificering), hvilket koster fra halvanden million kroner hver gang, også ved små løbende forbedringer. Samtidig har landmanden i realiteten ikke incitament til at vedligeholde udstyret, fordi der ikke måles på den faktiske udledning, men alene på, om bedriften har godkendt udstyr til at begrænse udledningen,” siger Niels Veng, der er ejer af firmaet VengSystem A/S og projektleder på projektet og fortsætter:

”Vores idé er at lave et simpelt udstyr, der løbende kan måle ammoniakemissionen til en fornuftig pris og næsten vedligeholdelsesfrit. Så kan man fra kommunal side være fleksibel og i stedet for at stille krav om brug af Vera-certificeret udstyr kræve, at der måles på staldens udledninger. På den måde giver man landmanden frihed til at vælge den løsning til ammoniakreduktion, som han ønsker. Det vil også stimulere innovationen af ny teknologi til ammoniakreduktion, fordi fabrikanterne ikke skal spekulere i, at de skal kunne finansiere en dyr miljøcertificering,” siger Niels Veng.

Ammoniakken måles i en flaske

Konkret vil VengSystem A/S sammen med Aalborg Universitet teste et enkelt system, der bruger to meget anerkendte teknologier sat sammen på en ny måde. Først måler systemet, hvor stort masseflow, der er gennem ventilationen. Det gøres ved hjælp af målevinger, som sidder ved udsuget:

”Dernæst bruger vi en såkaldt vaskeflaske. Det er en over hundrede år gammel teknologi, som fungerer ved, at en lille del af staldluften bliver blæst gennem sur væske, og så bliver ammoniakken bundet og kommer ned i væsken, så der slipper ikke noget ud. Og det er den flaske, der en gang om året kan aflæses og fortælle om staldens emission, forklarer Niels Veng.

En forenkling til det kommunale tilsyn

Natur- og Landbrugskommissionen har i sin rapport fra 2012 netop peget på, at miljøreguleringen fremadrettet skal baseres på emissionsmålinger:

”Det vil lette landmandens arbejde kolossalt. Landmanden lover at installere det her udstyr og sende en flaske til analyse en gang om året. Landmanden tager dermed ansvaret for ammoniakemissionen,” forklarer Niels Veng og fortsætter:

”For det kommunale tilsyn betyder det også en væsentlig mindre byrde, fordi medarbejderne ikke længere skal kunne gennemskue avanceret udstyr, før de kan give en miljøgodkendelse. Og miljøgodkendelsen omhandlende ammoniak reduceres fra 3 sider til 3 linjer.”

Fakta

Projekttitel

Bæredygtigeffektiv præcis emissionsmålesystem som dokumenterer miljøeffekterne af landbrugsteknikker

Projektdeltagere

Veng System A/S, Højmarken I/S, Kristian Færk Laursen, Aalborg Universitet

Projektperiode

Januar 2014 til november 2017

Bevilget beløb

4.776.574 kroner