Online beslutningsstøtteværktøj til beregning af næringsstofudnyttelsen i husdyrgødning

01-10-2013

Udvikling af et nyt IT-værktøj, der beregner og forbedrer udnyttelsen af næringsstoffer i husdyrgødning, kan vise sig at blive en vigtig indtægt for landbruget generelt. Et nyt projekt skal inden december 2016 komme med resultater, der kan øge dansk effektivitet af gylle og gavne miljøet.

Udnyttelsen af husdyrgødning er forbedret væsentligt i de sidste mange år. Men skal man forbedre den endnu mere, kræver det en teknologisk behandling af gyllen. Det kan eksempelvis være forsuring, separering eller afgasning.

Et nyt projekt går ud på at udvikle et IT-værktøj, der kan give en mere præcis angivelse af, hvordan husdyrgødning virker, når den har undergået forskellige behandlinger – til gavn for både landmanden og miljøet:

”Hvis virkningen af kvælstof i husdyrgødning bliver fastsat mere præcis, skal landmanden gerne få et merudbytte på 0,4 hkg pr. hektar. Det svarer med de nuværende priser til en merindtægt fra landbrugsarealet på 120 mio. kr. årligt. Hertil kommer, at landmanden også kan opnå en besparelse på fosfor,” forklarer Leif Knudsen, chefkonsulent i Videncentret for Landbrug og fortsætter:

”Projektet vil fremme brugen af teknologier, så ammoniakfordampningen årligt vil blive reduceret med 4.000 ton kvælstof. Det er en markant miljømæssig fordel, og være med til at give Danmark mulighed for at opfylde forpligtelsen i Göteborgprotokollen om at reducere ammoniakudledningen med 24 % inden 2020.”

Det nye IT-værktøj vil også kunne reducere at kvælstofudvaskningen med 1-2 kg kvælstof pr. hektar, ligesom det vil reducere brugen af fosfor i handelsgødning – og dermed mindske trækket på den begrænsede globale fosforressource.

Projektet understøtter teknologiudviklingen

Bag det nye projekt står Videncentret for Landbrug, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet:

”Ved at udvikle to nye beslutningsstøtteværktøjer – Gylle IT Light og Gylle IT – vil vi sikre, at landmanden regner den forbedrede udnyttelse ind i sin gødningsplanlægning,” fortæller Leif Knudsen.

De modeller, der bliver udviklet i projektet, giver også mulighed for at undersøge effekten af forskellige teknologier, og projektet kommer dermed også til at understøtte teknologiudviklingen. Det gælder både teknologi til behandling og teknologi til udbringning af gyllen. Derudover håber man, at projektet kan føre til bedre udnyttelse af fosfor i husdyrgødning.

To værktøjer i to tempi

Udviklingen af de to værktøjer vil foregå i to tempi:

”For at få en hurtig effekt starter vi med at lave en enkel model, som vi kalder Gylle-IT Light. Den programmeres mere eller mindre på baggrund af eksisterende viden og implementeres i planlægningsprogrammet Mark Online, som i dag bliver brugt på 26.000 bedrifter og godt 80 % af arealet. Derfor vil effekten hurtigt slå igennem,” fortæller Leif Knudsen og fortsætter:


”Step to går ud på at udvikle Gylle-IT; som bliver et mere avanceret program. I den fase skal vi gerne blive endnu bedre til at opsætte parametre for bl.a. husdyrgødning, teknologisk behandling og jordbundstype – og efterhånden som vi får ny data, vil Light-versionen også blive forbedret. Den store forskel på de to programmer bliver, at Gylle-IT også kan medtage aktuelle data om vejret på det tidspunkt, hvor gyllen udbringes, mens Gylle-IT Light primært er rettet mod planlægningsfasen.”

Fakta

Projekttitel

Online beslutningsstøtteværktøj til beregning af næringsstofudnyttelsen i husdyrgødning (Gylle-IT)

Projektdeltagere

Videncentret for Landbrug, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet

Projektperiode

Oktober 2013 til december 2016

Bevilget beløb

9.996.837 kroner