Rensning af gylle på naturens betingelser

2012

Biologisk rensning af gylle skal sikre muligheden for en fortsat stor husdyrproduktion i Danmark, uden at miljøet bliver belastet med næringsstofferne fra gyllen. Det sker ved at rense gyllen med den samme metode, som i dag anvendes til recirkulering af vand på fiskeproduktionsanlæg. Efter rensning vil gyllen indeholde så lidt kvælstof, at den kan anvendes til vanding – uden den lugtgene, som udbringning af gylle ellers indebærer.

Der bliver årligt produceret 16-18 millioner tons svinegylle i Danmark. Den store mængde gylle udgør et miljømæssigt problem på grund af udledning af næringsstoffer til vandmiljøet og emissioner til luften.

Derudover er gyllen for en del husdyrproducenter en økonomisk belastning, fordi de ikke selv råder over tilstrækkelig jord til at bringe gyllen ud på – og derfor er nødt til at betale for at slippe af med den.

Inter Aqua Advance står bag et projekt, der skal udvikle rensning af gylle med samme metode som i deres Clearwater Bioreaktor, der anvendes til at recirkulere vandet i fiskeproduktionsanlæg. Projektet skal undersøge, hvordan teknikken kan overføres til gylle. Rent praktisk sker det ved at opføre et forsøgsanlæg på en landbrugsbedrift med svineproduktion. Her tilkobles bioreaktoren til et anlæg, hvor gyllen allerede er blevet separeret i en fiber- og væskefraktion.

Væsken fra gyllen renses for stor set al kvælstof

Projektet koncentrerer sig om væskefraktionen fra gyllen, der renses biologisk i reaktoren. Om det fortæller projektleder, Lone Lindgaard Rasmussen:

”Vores mål er at rense væsken fra gyllen, så den får et indhold af kvælstof på kun 6 mg pr. liter. Det vil medføre et slutprodukt med så lavt indhold af næringsstoffer, at det kan udledes som spildevand, bruges til vanding o.l. Vores forventninger er baseret på erfaringer fra brug af vores bioreaktor til at recirkulere vandet i fx dambrug. Men i løbet af projektet skal vi naturligvis have undersøgt, hvordan den biologiske rensning fungerer på gyllen. Det betyder, at vi skal have skruet på reaktoren, så vi opnår det mest optimale resultat.”

Inter Aqua Advance forventer at kunne få et internationalt patent på den biologiske rensning af gyllen og efterfølgende sætte en produktion af bioreaktorer i gang. Mulige købere vil være husdyrproducenter, der ønsker at behandle gyllen, så det er muligt at skille sig af med den som almindeligt spildevand – eller anvende den til fx vanding:

”Vi er overbevist om, at der med den øgede globale efterspørgsel på kød, som vi oplever i disse år, også vil være et internationalt marked for vores rensningsanlæg."

Lone Lindgaard Rasmussen, projektleder.

Økonomiske og miljømæssige gevinster ved produktet

Mange husdyrproducenter vil opleve en økonomisk gevinst ved den nye bioreaktor, da de kan få løst problemet med at skaffe sig af med gyllen med lavere omkostninger end hidtil. Behovet er ikke blevet mindre af, at der i disse år sker en omlægning til stadig større bedrifter, og at det er muligt at producere husdyr uden tilhørende jord.

Derudover vil miljøet drage fordel af, at udledningen af kvælstof til vandmiljøet bliver mindre, mængden af trafik med store og langsomme udbringningskøretøjer reduceres, ligesom lugtgener fra gylleudbringningen mindskes.

Fakta

Projekttitel

Internationalt patent til rensning af gylle på naturens præmisser

Projektdeltagere

Inter Aqua Advance A/S

Projektperiode

Januar 2012 til august 2013

Bevilget beløb

1.731.000 kroner