Nye fangstredskaber skal fremtidssikre dansk industrifiskeri

2012

Nyt spændende projekt vil fremtidssikre erhvervet ved at udvikle mere skånsomme fangstredskaber i moderne materialer, der styrker både den økologiske balance og reducerer energiforbruget for fiskefartøjet.

Det danske fiskeri efter industrifisk vil i fremtiden komme under pres fra de stigende krav til mindsket miljøpåvirkning, som kan forventes bl.a. gennem en integrering af EU’s nye fiskeripolitik. På europæisk plan sker der en række tiltag for at beskytte bundfaunaen havmiljøet i såkaldte Natura 2000 områder. Et af disse områder er Doggerbanke i Nordsøen, som Storbritannien, Holland og Tyskland, har udpeget som særlig bevaringsværdigt naturområde. Det betyder, at der i dette område kan blive indført forbud mod fiskeri med bundtrawl. Bundskrabende fangstredskaber anses nemlig for at påvirke disse områders bevaringsstatus negativt, dels via den fysiske påvirkning af de bundlevende organismer og deres levesteder, men også ødelæggelse af de følsomme steder på havbunden.

Hovedparten af dansk industrifiskeri er efter tobis, som særligt finder sted på Doggerbanke. Der findes dog ikke data om fiskeriets påvirkning af havbundenbundfaunaen i dette område, så det er vigtigt at sikre det bedst mulige datagrundlag og undersøge, om der kan anvendes mere skånsomme fiskeriformer. Projektet er et samarbejde mellem DTU Aqua, GEMBA Seafood Consulting, Thyborøn Havns Fiskeriforening, Nordsøtrawl og Thyborøn Skibssmedie A/S, og har til formål at udvikle og dokumentere en metode til at fiske industrifisk (tobis, sperling og brisling), uden anvendelse af trawlskovle som har bundkontakt.

Moderne materialer og design minimerer bundkontakt og reducerer energiforbruget

Energiudgiften er den største driftsudgift i fiskeriet, og derfor udfordres dansk industrifiskeri også af, at energipriserne er steget voldsomt de seneste ti år og forventes at stige yderligere. Projektet vil derfor anvende moderne materialer til udformning af både fiskeredskaber og de tilhørende wirer. De nye materialer og redskabsdesign - hvor fiskeriet foregår uden bundkontakt fra trawlskovlene - forventes at give en samlet energibesparelse på mindst 30 % pr fanget kg fisk sammenlignet med de redskaber, der anvendes nu. Og samtidig minimeresreduceres eller elimineres eventuelle skadevirkninger på bundfaunaen.

Projektet vil således bidrage til både at skabe et bæredygtigt fiskeri i forhold til den økologiske balance og industrifiskeriets rentabilitet. Produktionsværdien af det danske industrifiskeri udgør årligt mere end 1 mia. kr. er i øjeblikket ca. 800. mio. kroner om året.

Projektdeltagerne udtaler i forbindelse med projektet:

"Projektets resultater kan få afgørende indflydelse på industrifiskeriets fremtid. Hvis det nye redskabsdesign lever op til forventningerne, vil projektet både kunne bidrage til at sikre fremtiden for det danske industrifiskeri og skabe baggrund for en øget dansk eksport af fiskeriteknologisk udstyr, da der er god grund til at forvente, at mere skånsomt fiskeri også vil have stor interesse i andre lande."

Henrik Mosegaard fra DTU Aqua.

 

 

Fakta

Projekttitel

Energieffektive og skånsomme fangstredskaber i industrifiskeriet

Projektdeltagere

DTU Aqua, GEMBA Seafood Consulting, Thyborøn Havns Fiskeriforening, Nordsøtrawl, Thyborøn Skibssmedie A/S, Lotte Vohnsen, Lonny Hedvig

Projektperiode

Januar 2012 til maj 2014

Bevilget beløb

10.971.000 kroner