Saltvandsmodeldambrug - vækst på naturens præmisser

2011

Produktionen af akvakultur er i mange lande stigende, men Danmark har indtil videre – primært grundet miljømæssige restriktioner – ikke forøget sin produktion nævneværdigt. Dette projekt vil udvikle og demonstrere muligheder for en betydelig udvidelse af produktionen af saltvandsopdrættede ørreder og laks på konkurrencedygtige og miljøvenlige vilkår.

I regeringens handlingsplan ”En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur” fremgår det, at den samlede produktion skal tredobles inden 2013 blandt andet gennem en femdobling af produktionen i havbrug. En sådan udvikling vil imidlertid have store miljømæssige konsekvenser, og der er dermed behov for at udvikle nye teknologier der tillader en bæredygtig vækst.

Nye perspektiver for dansk akvakultur

Modeldambrug har allerede vist sig succesfulde indenfor ferskvandsproduktion, hvor halvdelen af ørredopdrættet i dag foregår i sådanne anlæg. Hvis det lykkes at etablere samme effekt med saltvandsmodeldambrug vil det åbne hidtil usete muligheder for dansk akvakultur, der vil blive i stand til at kombinere effektivitet og bæredygtighed. Tesen er, at saltvandsmodeldambrug gør det muligt at opretholde en konkurrencedygtig produktion af ørreder og Atlanterhavslaks, samtidig med at miljøkrav overholdes og fiskesygdomme begrænses.

Stort eksportpotentiale

Danmark er førende indenfor fuldt recirkulerede anlæg på verdensplan, og en udvikling og demonstration af et nyt saltvandsmodeldambrug vil yderligere styrke Danmarks position på verdensmarkedet. En succesfuld system- og konceptudvikling vil dermed kunne medvirke til at realisere et betydeligt eksportpotentiale indenfor udstyr og komplette anlæg.

Projektdeltagerne udtaler i forbindelse med projektet:

”Målet er at kunne lave flere fisk, men med samme eller lavere udledning af kvælstof til naturen. Det er til dels en kendt teknik i ferskvand, hvor vi har gode erfaringer med at bruge biofiltre til at lave ammonium, som fiskene udskiller, om til nitrat. Nu er målet at udvikle teknologien til at gøre det samme i saltvand, for så at omdanne denne nitrat til frit kvælstof, der forureningsfrit kan afgasse. På den måde fjerner man kvælstoffet fra vandet. Danmark er allerede førende inden for recirkuleringsteknologi og modeldambrug takket være vores unikke sammensætning af kendte komponenter fra recirkuleringsteknikken. Det er målet gennem projektet at udnytte og udbygge den danske styrkeposition indenfor recirkulationsanlæg yderligere med både opdræt, udstyr og komplette anlæg til saltvandsopdræt."

 Per Bovbjerg Pedersen, faglig projektleder ved DTU Aqua.

Fakta

Projekttitel

Saltvands Modeldambrug - udvikling af ny bæredygtig produktionsform for landbaseret saltvandsopdræt

Projektdeltagere

RK Plast A/S, AquaPri Denmark A/S, Billund Aquakultur Service ApS, DTU Aqua, BioMar A/S, Nordsøen Forskerpark

Projektperiode

Januar 2011 til december 2014

Bevilget beløb

4.369.000 kroner