Kombination af gulvudsugning og luftrensning fjerner lugt og ammoniak fra svinestalde mere effektivt

2011

Svinestalde er en kilde til lugtgener og ammoniakbelastning af naturen. En ny teknologi med en optimeret gulvudsugning vurderes at kunne reducere ammoniak fra en svinestald med op til 80 % og lugt med op til 60 % under forudsætning af, at den frarensede luft renses med en meget effektiv luftrenser. Det åbner nye muligheder for udvidelser af anlæg med svineproduktion i Danmark – uden at naboerne kan lugte det.

Målet er at gøre luftrensning mere omkostningseffektiv, samtidig med at luftkvaliteten i staldene forbedres.

I projektet fokuseres der på at koncentrere forureningsstofferne, der fordamper fra gyllens overflade, i så lille en luftmængde som muligt, hvorved luftrensningsanlæggets kapacitet kan reduceres betragteligt.

Dette gøres ved at etablere et sekundært udsugningssystem i stalden, så hovedparten af lugtstoffer og ammoniak opfanges helt nede i gyllekummen under dyrenes opholdszone og sendes til rensning i et luftrensningsanlæg. Derved estimeres det at op mod 80 % af ammoniakudledningen og ca. 60 % lugtudledningen fra en slagtesvinestald kan fjernes fra stalden med en ventilationsluftmængde, der kun udgør ca. 10 % af staldens maksimale luftbehov.

Luftrensningsanlæggets kapacitet ønskes minimeret af hensyn til økonomien, og samtidig vides det, at uhensigtsmæssig dimensionering af gulvudsugningsanlæg forøger ammoniakfordampningen fra gylleoverfladen. For at teknikken skal lykkes, er det nødvendigt at udnytte de fremherskende luftbevægelser i staldrummet og i gyllekummerne.

Ved projektet undersøges det, hvordan gulvudsugning bedst muligt placeres i staldanlægget og dimensioneres i forhold til stalddesign og klimastyring. Metoden bygger på en kombination af matematiske simuleringer (CFD) af luftstrømme i staldrum og gyllekanaler samt eksperimenter, der gennemføres i både forsøgsstalde og produktionsstalde. De matematiske simuleringer danner grundlag for efterfølgende forsøg, der skal dokumentere effekten af teknologien på emissionerne af ammoniak, lugt og drivhusgasser.

Ved projektet undersøges det, hvordan gulvudsugning bedst muligt placeres i staldanlægget og dimensioneres i forhold til stalddesign og klimastyring. Metoden bygger på en kombination af matematiske simuleringer (CFD) af luftstrømme i staldrum og gyllekanaler samt eksperimenter, der gennemføres i både forsøgsstalde og produktionsstalde. De matematiske simuleringer danner grundlag for efterfølgende forsøg, der skal dokumentere effekten af teknologien på emissionerne af ammoniak, lugt og drivhusgasser.

Mindre gyllelugt skaber bæredygtighed

Optimeret gulvudsugning kan bidrage til at udbrede luftrensning til flere stalde, hvorved den samlede miljøbelastning fra svinestalde reduceres. En optimering af gulvudsugningen kan samtidig skabe bedre arbejdsmiljø og dyrevelfærd, hvilket er afgørende for trivslen på den enkelte bedrift.

Projektdeltagere udtaler i forbindelse med projektet:

”Gylle er hovedkilden til ammoniak, lugt og drivhusgasser i svinestalde. En langt mere omkostnings- og energieffektiv ammoniakreduktion kan opnås ved at benytte luftrensning ved anvend delgulvudsugning, således at gyllegasserne opfanges af ventilationsanlæggets udsugning nede i gyllekanalerne.I projektet vil vi fokusere på, hvordan gulvudsugning bedst muligt placeres og dimensioneres i forhold til stalddesign og klimastyring. Projektet vil anvende både matematisk simulering af luftstrømmene i stalde ved at bruge CFD (Computational Fluid Dynamics) metode og eksperimenter i såvel forsøgsstalde som i fuld skala. Den grundviden og tekniskindsigt om det nye ventilationskoncept vil bidrage til bæredygtigt fødevareproduktion i fremtiden.”

Guoqiang Zhang, projektleder.

Fakta

Projekttitel

Optimeret gulvudsugning for effektiv fjernelse af lugt og ammoniak 

Projektdeltagere

Aarhus Universitet, København Universitet, Skov A/S, Videncenter for Svineproduktion, MT-Højgaard A/S 

Projektperiode

Januar 2011 til december 2013 

Bevilget beløb

5.000.000 kroner