Forsuring af husdyrgødning skal optimere gasproduktionen

2011

Ændrede politiske rammevilkår skaber fornyelse i brugen af husdyrgødning og udvikling af nye produktionsanlæg. Det giver muligheder for biogasproduktion og nye miljøteknologier, som kan anvende ubrugte naturressourcer på miljøvenlige måder.

Grøn Vækst-aftalen skal bidrage til, at mængden af husdyrgødning til biogas øges fra nuværende 5 procent til 50 procent. Samtidig med forøget brug af husdyrgødning til biogas skal udledningen af ammoniak reduceres med 30 procent gennem brug af nye husdyrproduktionsanlæg inden 2020.

Kombination af teknologier skaber synergi

Biogasproduktion og forsuring af gylle udgør to lovende miljøteknologier. Teknologierne har hver deres formål, men indtil nu er der gjort begrænsede indsatser for at kombinere de to teknologier. Formålet med projektet er at udvikle og optimere brugen af forsuret husdyrgødning til biogasproduktion, således at den maksimale synergi mellem de to teknologier opnås.

Gylleseparation dækker over forskellige principper og metoder der alle er kendetegnet ved at næringsstofferne i gyllen - kvæl stof, fosfor og kalium - bliver separeret fra gyllen i koncentrerede fraktioner. Projektet undersøger, hvordan forsuret gylle med separation kan indpasses i moderne brug af biogasteknologi, sådan at eksisterende og kommende biogasanlæg kan behandle denne type biomasse sammen med den øvrige biomasse. Derudover kortlægger projektet udviklingen af en ny type biogas- og separationsanlæg tilpasset forsuret gødning. Kortlægningen skal påvise, hvordan der opnås maksimal effekt med anvendelsen af de to teknologier.

Bæredygtighed skal skabe mere klimavenlig produktion

Indtil nu er der gjort meget lidt for at kombinere de to teknologier, men med mere udvikling og optimeret brug af forsuret gylle og separationsprodukter til biogasproduktion vil projektet kunne bidrage til en mere bæredygtig husdyrproduktion og CO2 neutral energiproduktion.

 Projektdeltagerne udtaler i forbindelse med projektet:

”Der har i biogasbranchen været meget delte meninger om hvorvidt forsuring af gylle kan gå hånd i hånd med biogas produktion. Det tyder dog på at der uden store problemer kan bruges en del forsuret gylle i biogasanlæg uden negative konsekvenser og måske endda en positiv gevinst, da tabet af metan i staldene reduceres og dermed kommer biogasanlægget til gode. Der er dog behov for en mere præcis kvantificering af konsekvenserne, som er et af målene i projektet. Kombinationen af separation og forsuring kan vise vejen for en ny forbedret biogasteknologi hvor synergien i de forskellige teknologier udnyttes bedst muligt. Målet er at kombinere teknologierne bedst muligt og opnå bedst mulig miljøeffekt samtidigt med at økonomien i biogasanlæggene forbedres.”

Henrik B. Møller, projektleder.

Fakta

Projekttitel

 Optimeret gasproduktion fra forsuret husdyrgødning

Projektdeltagere

 Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, Infarm A/S

Projektperiode

 Januar 2011 til januar 2014

Bevilget beløb

 2.423.000 kroner