Ny målemetode skal nedbringe lugtgener fra svin

2011

Når svineproducenter skal minimere lugtgener i og omkring staldene, bliver den opnåede reduktion bevist ved målinger, der baserer sig på brug af menneskenæser. Dette projekt vil udvikle en ny metode baseret på kemiske målinger af lugtstoffer. Resultater fra den nye og mere pålidelige metode skal bruges til at videreudvikle de teknologier, der findes til at reducere lugt.

Hvis lugten på landet omkring svineproduktionen skal blive bedre, kræver det en bedre teknologi. Lige nu er målemetoderne en hindring for at videreudvikle teknologierne. Lugtmålinger sker i dag ved at opsamle staldluft i prøveposer, som lagres i op til 30 timer, hvorefter eksperter dufter til posen. Men staldlugt ændrer karakter af at blive lagret i en pose i 30 timer, og menneskenæser er ikke særligt pålidelige. Det gør det svært at vurdere effekten af forbedringer.

Der er brug for mere pålidelige metoder til at forbedre lugten. Her viser ny forskning, at en kemisk målemetode kaldet PTR-MS er særlig velegnet til at måle lugtstoffer fra husdyrproduktion. Denne metode kan måle on-line, og lugtstofferne kan derfor måles direkte i staldluften uden behov for prøveopsamling. Et nyt samarbejde mellem SKOV A/S, Videncenter for Svineproduktion og Aarhus Universitet skal udvikle denne nye metode.

Projektet har til formål at beskrive sammenhængen mellem de kemiske lugtstoffer i staldluft fra svineproduktion og lugt målt med menneskelige næser. Ud fra det vil den nye målemetode blive udviklet.

Et væsentligt element vil være et mobilt laboratorium, som kan anvendes til at bestemme lugt, som menneskelige næser opfatter den – uden først at skulle lagre luften i prøveposer. Metoden vil blive udviklet i svinebesætninger med biologisk luftrensning fra SKOV A/S, hvor der kan gennemføres synkroniserede målinger af kemiske lugtstoffer og lugtkoncentrationen målt med menneskelige næser.

En målemetode til kemiske lugtstoffer vil kunne målrette udviklingen af lugtreducerende teknologier til husdyrproduktion i forhold til de væsentligste lugtstoffer. En on-line metode såsom PTR-MS vil også give en unik mulighed for at vurdere effekten af optimeringer.

Projektdeltagerne udtaler i forbindelse med projektet:

”Vi har gennem de seneste år opbygget en stor viden om kemiske lugtstoffer og lugt fra svineproduktion. Vi mangler dog stadig en forståelse af sammenhængen mellem de kemiske målinger og den lugt de menneskelige næser opfatter. Projektet giver os en enestående mulighed for at forstå netop denne sammenhæng og vil have stor forskningsmæssig værdi, idet resultaterne også vil kunne overføres til andre husdyrtyper."

Anders Peter Adamsen, forskningsleder ved Aarhus Universitet.


”SKOV A/S har behov for at videreudvikle og billiggøre deres teknologi, hvilket er forbundet med en betydelig omkostning. På grund af variationen på den nuværende metode til at måle lugt er det næsten umuligt at dokumentere forbedringer på 15-20%. En målemetode baseret på kemiske lugtstoffer vil i høj grad være med til at effektivisere firmaernes udvikling af lugtreducerende teknologier og betyde at svineproducenter hurtigere vil kunne få adgang til færdigudviklede og veldokumenterede teknologier."

Merete Lyngbye, afdelingsleder ved Videncenter for Svineproduktion.

Fakta

Projekttitel

Olfaktometri og kemiske analyser til videreudvikling af miljøteknologi (OL i lugtreduktion) 

Projektdeltagere

Skov A/S, Videncenter for Svineproduktion, Aarhus Universitet, Inst. for Ingeniørvidenskab 

Projektperiode

September 2011 til august 2014 

Bevilget beløb

8.031.178 kroner