Stikvaccination giver sundere fisk

2011

Firmaet ROSSI udvikler lige nu en maskine, der kan stikvaccinere små fisk i dambrug én af gangen – mindst 10.000 fisk i timen. Det giver sunde fisk og mindre brug af medicin og dermed reduceret udledning af miljøfremmede stoffer. En prototype af maskinen forventes færdig i foråret 2012.

Firmaet ROSSI udvikler lige nu en maskine, der kan stikvaccinere små fisk i dambrug én af gangen – mindst 10.000 fisk i timen. Det giver sunde fisk og mindre brug af medicin og dermed reduceret udledning af miljøfremmede stoffer. En prototype af maskinen forventes færdig i foråret 2012.

Rødmundsyge er den fiskesygdom, der koster flest fiskeliv i de danske ferskvandsdambrug. Mere end 90 % af forbruget af antibiotika i brugene skyldes rødmundsyge. Vaccine er en vigtig brik i at bringe mængden af antibiotika ned.

Dansk Akvakultur har en målsætning om senest i år 2015 at have halveret antibiotikaforbruget på danske dambrug. Udviklingen af vaccinationsmaskinen kan vise sig helt afgørende for at kunne opnå dette mål.

Dambrugenes fiskeyngel, regnbueørrederne, vaccineres i dag ved at blive dyppet i vaccineopløsning, men effekten er for svag og kortvarig. Til trods for intensiv brug af dyppevaccine er antallet af udbrud og mængden af antibiotika derfor ikke faldet afgørende. Det vil en mere effektiv vaccination, hvor fiskene bliver stukket individuelt, rette op på.

Nyere australske undersøgelser viser nemlig, at stikvaccination giver tæt på 100 % beskyttelse mod rødmundsyge i mindst 5 måneder efter vaccinationen. Det resultat bekræftes også af de erfaringer én af de største danske fiskeopdrætsvirksomheder, Aquapri har gjort sig i forbindelse med stikvaccination af lidt større havbrugsfisk på 50-100 gram. Når fiskene bliver stikvaccineret mod en række sygdomme – herunder rødmundsyge – stopper det alle udbrud af sygdommen. Det resultat vil projektet gerne opnå med de små fisk på helt ned til 10 gram i dambrugene.

Når regnbueørrederne i dambrugene er sunde, spiser de bedre og tager mere på. Det giver en bedre udnyttelse af de ressourcer, der bruges på fiskeproduktionen. Foder, energi og plads, der er brugt på fisk, som senere dør, er nemlig rent spild, der belaster økonomi og miljø unødigt.

Rødmundsyge er en af de mest tabsvoldende fiskesygdomme i danske dambrug. Projektet skal være med til at udvikle en rentabel og effektiv vaccinationsmaskine. Vaccinationen vil bidrage til at optimere fiskenes velfærd og påvirke det omgivende vandmiljø mindst muligt gennem nedsat udledning af stoffer som kvælstof, antibiotika og fosfor.

Projektdeltagerne udtaler i forbindelse med projektet:

”Dansk Akvakultur har en målsætning om senest i 2015 år at have halveret antibiotikaforbruget på danske dambrug. Udviklingen af vaccinations-maskinen kan vise sig helt afgørende for at kunne opnå dette mål,”

Niels Henrik Henriksen, dyrlæge ved Dansk Akvakultur.

”Jeg ser store muligheder i en stikvaccinationsmaskine til små fisk. Ikke blot til det danske marked, men også til akvakulturanlæg i udlandet. Maskinen vil også kunne bruges til vaccinering hos andre fiskearter end regnbueørreden og mod andre fiskesygdomme,”

Torben Rød, direktør ved virksomheden ROSSI.

”Rødmundsyge har gennem mange år været en af de mest tabsvoldende fiskesygdomme på vores dambrug. Lykkes det gennem dette projekt at få udviklet en maskine, som er rentabel og har den forventede effekt, så vil det ud over at bidrage positivt til vores firmas økonomi også understøtte vores målsætning om at optimere fiskenes velfærd samt at påvirke det omgivende vandmiljø mindst muligt,”

Morten Priess, direktør i Aquapri.

Fakta

Projekttitel

Minimering af antibiotikaforbrug i akvakultur gennem stikvaccinering af små fisk (STIKVACC)

Projektdeltagere

Dansk Akvakultur, AquaPri AS, Rossi Denmark, Dyrlæge Thomas Clausen Aps., KU-Life, DTU-VET

Projektperiode

Juli 2011 til december 2014

Bevilget beløb

3.820.000 kroner