Vækstklynge skal skabe vækst hos gartnerier

2011

Vækstklynger skal gøre livet grønnere for danske gartneri- og grøntprodukter. Med de seneste års stagnation inden for dansk gartneri er der behov for yderligere samarbejde og vidensdeling mellem sektorens aktører, så konkurrenceevnen for gartnerierne ikke forringes.

Dansk gartneri er i de seneste år stagneret, da der blevet investeret for lidt, samtidig med at det nødvendige generationsskifte ikke har fundet sted. Som konsekvens heraf er det samlede væksthusareal begyndt at falde. Det vil på sigt mindske bredden af det danske udbud af gartneri- og grøntprodukter og derved gøre erhvervet mindre interessant på det internationale marked, hvor detailkædernes betydning omvendt vokser.

Netværk skaber værdi og synergi

Netværksprojektet bidrager til værdiskabelse i fødevare- og jordbrugserhvervene. De næste fem år skal indtjeningen pr. produceret enhed samt pr. omkostningskrone øges med mindst 20 procent. Målgruppen er det segment, som er villig til at betale for friske og sunde grøntprodukter med høj kvalitet. Projektformålet er derfor at øge konkurrenceevnen og markedsandelen blandt kvalitetsbevidste forbrugere med mere end 10 procent.

Netværksprojektet bidrager samtidig til at løse natur-, miljø- og klimamæssige problemstillinger, da der fokuseres målrettet på bæredygtighed. Sektoren har allerede reduceret sit energiforbrug fra 1996 til 2008 med 38 procent via energiaftaler med Energistyrelsen og har som mål at gentage dette frem til 2020/2025. Etableringen af vækstklyngen støtter samtidig udviklingen og fastholdelsen af medarbejdere inden for en sektor med faldende beskæftigelse, idet øget konkurrenceevne og markedsandele blandt kvalitetsbevidste forbrugere skaber mulighed for vækst.

Når grænseflader brydes skabes bæredygtige løsninger

Dannelsen af en ’Grøn Vækstklynge’ reducerer en række udfordringer for den enkelte virksomhed, fx motivation, synlige resultater, tidsforbrug, behov for at åbne sig for andre samt villigheden til samarbejde. Da udvikling ofte sker i grænsefladen mellem de enkelte delsektorer kan netværksprojektet skabe energi og nye bæredygtige løsninger og forøge både samarbejdet og vidensdelingen i sektoren.

Projektdeltagerne udtaler i forbindelse med projektet:

”De grønne vækstklynger er med til at adressere en række helt centrale samfundsudfordringer, når det gælder energiforbrug og pesticidforbrug. Det er afgørende for sektorens samfunds- og forbrugeraccept, at forbruget af disse indsatsfaktorer igen reduceres markant."

Flemming Nør-Pedersen,  projektleder og sekretariatschef for Dansk Gartneri.

”Klyngeprojektet har til flere formål. Det skal på kort sigt øge samarbejdet og vidensdelingen internt i gartnerisektoren, og det skal på længere sigt være med til at skabe ny vækst og fremgang i en sektor, der for længe har været præget af stagnation.”

Kristian Madsen, formand for Dansk Gartneri.

”Samarbejde med tilgrænsende sektorer som møbel-, mode-, tekstil- og designindustrien kan tilføre gartnerisektoren helt nye ideer og måske ligefrem give muligheder for udbygget samarbejde og fælles eksportfremstød på sigt.”

Peter Larsen Ledet, Direktør for Danske Prydplanter.

Fakta

Projekttitel

Etablering af en dansk Grøn Vækstklynge inden for gartneri- og grøntprodukter 

Projektdeltagere

Gartneriet Alfred Pedersen & Søn, Mittag solutions, Danflora A/S, Nørreløkkegården Frugt, 3F (fagligt Fælles Forbund), Dansk Gartneri, Gartneriet PKM, Gartneriet Hjortebjerg, Knud Jepsen, GASA Group, Drivadan, Danvan, DK Plant, Rosa Danica, Yding Grønt, GASA Nordgrønt, Gartneriet Offer Madsen, Danflora A/S, Nørrelykkegården Frugt, Danske Prydplanter, Syddansk Universitet, Københavns Universitet (Fødevareøkonomisk institut), Aarhus Universitet (Institut for Havebrugsproduktion), Odense Kommune, Udvikling Odense, Kold College, Designskolen Kolding 

Projektperiode

Januar 2011 til december 2012 

Bevilget beløb

1.000.000 kroner