Drænvand skal bruges til dyrkning af foder og bioenergi

2011

Projektet vil demonstrere, at vandplanter kan dyrkes i drænvand – og efterfølgende blive høstet for at blive anvendt til enten foder eller energi. Det betyder en mindre udvaskning af kvælstof, også selvom mængden af nedbør er stigende som følge af klimaændringerne.

Projektet vil demonstrere, at vandplanter kan dyrkes i drænvand – og efterfølgende blive høstet for at blive anvendt til enten foder eller energi. Det betyder en mindre udvaskning af kvælstof, også selvom mængden af nedbør er stigende som følge af klimaændringerne.

Agrotech er gået sammen med en række andre partnere i et konsortium, der har sat sig som mål at reducere udvaskningen af kvælstof fra drænvand. I konsortiet indgår både fem virksomheder, der ønsker at skabe en forretningsmulighed på baggrund af projektets erfaringer – samt rådgivere og forskere fra tre forskellige videninstitutioner. Det brede samarbejde sikrer, at hele værdikæden er repræsenteret – og at der hele tiden er fokus på at få skabt konkrete resultater, der efterfølgende kan omdannes til salgbare produkter, fx aquaplanter, maskiner til at så og høste vandplanterne m.m.

Rent fysisk foregår projektet på Iisgård gods på Djursland, hvor der skal udføres storskala forsøg. Parallelt foregår en række mindre forsøg hos de øvrige partnere, der understøtter enkelte dele af projektet. Der bliver fx målt på forskellige vandplanters – makroalgers - evne til at optage næringssstoffer og deres kvaliteter i forhold til at kunne anvendes enten til energi- eller foderformål. På den måde får projektet screenet en række planters egnethed – både de planter, som umiddelbart er mest oplagte at anvende, men også andre makro-alger for at se, om der ligger et ukendt potentiale gemt i dem.

Både økonomisk og miljømæssig gevinst

Tanken er, at vandplanterne ligesom græs skal kunne høstes flere gange i løbet af året. På den måde bliver den opsamlede kvælstof i planterne fjernet fra jorden. Samtidig skal de skabe værdi for landmanden ved at blive anvendt enten som proteinholdigt foder i fx svineproduktionen eller til bioenergiformål.

Projektet bygger ovenpå viden, der tidligere er skabt inden for forskningen. Målet i dette projekt er dog at være offensiv og sikre, at landmanden både kan reducere udledningen af kvælstof og samtidig tjene penge på det. Det er en ny tilgang, projektet tilbyder: at få det miljøforbedrende arbejde til at være rentabelt for landmændene – i stedet for at være en udgift.

Det er et pionerprojekt på mange måder. Derfor skal deltagerne i konsortiet i fællesskab finde løsninger på de udfordringer, der dukker op. Fx skal det overvejes, hvilke maskiner, der bedst kan anvendes til at dyrke vandplanter i drænvandet. Hvordan nærliggende søer og moseområder kan indgå. Hvilke sorter af planterne, der bedst optager kvælstof osv.

Projektet regner med, at miljøeffekten vil være op mod 25 kg kvælstof og 4 kg fosfor pr. hektar. Derudover forventer projektet at kunne skabe arbejdspladser, bl.a. hos producenter af vandplanter, virksomheder, der etablerer dyrkningssystemer i marken, fodervirksomheder m.m.

Projektdeltagerne udtaler i forbindelse med projektet:

”Det helt essentielt nye i projektet er at skabe merværdi gennem udnyttelse af den høstede biomasse samtidig med at næringsstofudvaskningen bliver reduceret – og virksomheder får udviklet nye forretningsområder. Projektet udfordrer projektets partnere, der dækker hele værdikæden, til at samarbejde og tænke nyt i forhold til at demonstrere dyrkningssystemets bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i alle led af kæden.”

Bodil Pallesen, projektleder, AgroTech.

”Projektet er en offensiv måde til at reducere udvaskningen af næringsstoffer på vore marker og vil betyde, at vi kan undgå vandlidende arealer og tab af dyrkningsarealer, selv ved de kraftige nedbørsmængder, vi ser i disse år.”

Jacob Ebbesen, ejer af Iisgård Gods.

”Projektet giver et kvalificeret bud på innovative løsninger til at reducere næringsstofudvaskning. Det vil bygge videre på igangværende forskning i drænfilterløsninger, men tilføje ny viden om de mest optimale planter til dyrkningssystemer. Og tanken om udnyttelsen af planterne er spændende nytænkning."

Flemming Gertz, specialkonsulent i Videncenter for landbrug, Plan og Miljø.

Fakta

Projekttitel

Drænvand til proteinfoder og bioenergi - Dyrkningssystemer til vandplanter baseret på drænvand

Projektdeltagere

FMT A/S, Lisgård Gods I/S, Tropica Aquarium Plants A/S, Dangrønt Produkt A/S, Brdr. Thorsen I/S

Projektperiode

Juli 2011 til december 2013

Bevilget beløb

3.500.100 kroner