Bedre foderudnyttelse skal minimere miljøbelastningen

2011

Fiberindholdet i foder til svin har betydning for, hvor godt næringsstofferne i foderet udnyttes. En bedre udnyttelse af foderet vil mindske landbrugets miljøbelastning og bidrage til øget effektivitet i svineproduktionen

Foder udgør 60-70 procent af omkostningerne i slagtesvine-produktionen og er dermed langt den største udgift ved produktion af svin. Korn udgør den største del af foderet, og derfor er udnyttelsen af næringsstofferne i kornet af afgørende betydning for foderudnyttelsen i den samlede blanding. Grise udskiller ikke enzymer, der kan nedbryde kulhydraterne i fibre, og tillige har fibre en negativ indvirkning på udnyttelsen af andre næringsstoffer. Projektet vil undersøge hvorvidt tilsætning af eksogene enzymer kan forbedre foderudnyttelsen hos grisene med 3-6 procent samtidig med, at miljøbelastningen reduceres.

Bedre udnyttelse af kornråvarer

Rug udnyttes på nuværende tidspunkt kun i begrænset udstrækning i foderet til grise primært som følge af et højt indhold af opløselige fibre. Eksogene enzymer kan nedbryde de opløselige fibre og dermed gøre rug mere anvendelig for grise. Målet med projektet er at vise potentialet for at forbedre foderudnyttelsen via fodring med kornblandinger med øgede mængder af rug. Rug kan dyrkes med rimelige udbytter på arealer, der ikke er anvendelige til hvede og kan dermed være med til at øge udbuddet af korn til foderbrug.

Kan tilsætning af eksogene enzymer gøre at rug blive ligeså god som foder til grise som hvede? Dette er at af de spørgsmål som bliver undersøgt i dette projekt.

Effektivitet og bæredygtighed skaber udviklingsmuligheder

Yderligere omkostningsbesparelser skaber nye muligheder inden for landbruget og fødevareerhvervet. En optimeret udnyttelse af foder bidrager til, at svineproducenters største udgift kan mindskes, samtidig med at enzymer skaber miljørigtige løsninger.

Foder er fortsat den største udgiftspost ved produktion af svin. Bedre udnyttelse af foder og muligheden for at bruge billigere råvarer skal hjælpe med at reducere foderomkostningerne.

Projektdeltagerne udtaler i forbindelse med projektet:

”Slagtesvineproducenterne er i disse år hårdt pressede som følge af for lav fodereffektivitet og stramme miljøkrav. Projektet vil adressere begge problemstillinger og være med til at løse et presserende økonomisk problem for svineproducenterne ligesom det vil være med til at løse et miljøproblem til gavn for samfundet. Der er en klar sammenhæng mellem grisenes foderudnyttelse og deres miljøbelastning. Ved at udnytte de nyeste teknologiske landvindinger indenfor enzymteknologien bidrager projektet ikke alene med løsninger af konkurrenceevne og miljøproblemer indenfor svineproduktionen men er også med til at sikre, at danske enzymproducenter fortsat kan være i front med udviklingen af nye enzymløsninger."

Knud Erik Bach Knudsen, projektleder og forskningsleder ved Aarhus Universitet.

”Projektet er spændende og relevant, fordi det kobler udviklingen af en grundlæggende viden om foderenzymernes virkningsmekanisme ved hjælp af undersøgelser i laboratoriet og detaljerede undersøgelser af grisens fordøjelse med undersøgelser af enzymernes effekt på grisenes foderudnyttelse under praksisnære betingelser. Dermed prøver vi at komme et spadestik dybere i forståelsen af enzymernes virkning, og forsøger blandet at videreudvikle en laboratoriemetode, så man kan undersøge foderenzymerne effekt på foderets værdi uden at skulle udføre store omkostningskrævende dyreforsøg.”

Helle Nygaard Lærke, projektmedarbejder og seniorforsker ved Aarhus Universitet.

Fakta

Projekttitel

Bedre foderudnyttelse skal minimere miljøbelastningen 

Projektdeltagere

Aarhus Universitet, Danisco, Videncenter for Svineproduktion 

Projektperiode

Januar 2011 til december 2013 

Bevilget beløb

3.340.000 kroner