Grøn omstilling for 84 mio. kr.: GUDP giver tilsagn til 15 nye projekter

29-06-2023

15 nyudklækkede GUDP-projektledere kan nu tage arbejdshandskerne på, og tage fat på fødevaresystemets grønne omstilling. Bestyrelsen for GUDP har netop givet tilsagn til projekter, der har søgt om tilskud i årets første ansøgningsrunde.

Mens årets anden ansøgningsrunde allerede kører på højtryk, så kan Grønt Udviklings- & Demonstrationsprogram (GUDP) nu binde en sløjfe på årets første runde, efter at bestyrelsen for GUDP nu har udvalgt de projekter, der skal have tilsagn om projekttilskud.

I alt modtog GUDP 43 ansøgninger for et samlet beløb på over 260 mio. kr. Ud af dem, valgte bestyrelsen at give tilsagn til 15 projekter for et samlet beløb på 84 mio. kr.

Og hvad får man så for 84 mio. kroners grøn omstilling? Det fortæller formanden for GUDP-bestyrelsen Mikael Thinghuus om her:

”De projekter vi giver tilskud til, vedrører stort set alle dele af fødevaresystemet. En vigtig fællesnævner er, at det enkelte projekt skal adressere, hvordan det bidrager med målbare klimaeffekter. Den idérigdom, vi ser i projekterne, viser, at problemstillingen kan håndteres på vidt forskellige måder. Derfor er klimaeffekten i nogle tilfælde direkte og nem at spore, mens det for andre projekter er en indirekte, afledt effekt” fortæller Mikael Thinghuus og fortsætter:

”Denne gang har vi eksempelvis givet tilsagn til et projekt, der vil afdække virkning og effekt af et nyt metanreducerende fodertilsætningsstof til køer – et eksempel med en direkte målbar klimaeffekt. I samme omgang har vi givet tilsagn til et projekt, der vil forbedre rengøringen, og derigennem øge holdbarheden, af rodfrugter. Her er klimaeffekten mere indirekte, mens reduktion af madspild er i centrum for projektets grønne effekt”

At de nye GUDP-projekter vedrører de fleste dele af fødevaresektoren, afspejler grundlæggende set formålet med GUDP. Programmet, der har eksisteret siden 2010, er sat i verden for at støtte grøn innovation i hele fødevaresektoren. Siden da har over 600 projekter modtaget projekttilskud fra GUDP for over 3 mia. kr.

Hent en samlet projektoversigt for nye tilsagn her

Nye projekter fra runde 1-2023:

SoilC-net – Kulstof-netværket

Netværksprojektet SoilC-net vil samle eksperter og aktører med viden om, og interesse i, klimaeffekter ved kulstoflagring i jorden, og bruge deres viden fra projektaktiviteter indenfor området til faglige og strategiske drøftelser i en række tema- og netværksmøder. Målet for projektet er at danne en fælles forståelse af, hvordan effekter af kulstoflagring i dyrkningsjord modelleres, opgøres og præsenteres mest retvisende og hensigtsmæssigt. Motivationen er at skabe et forbedret beslutningsgrundlag for anvendelse af kulstoflagring i klimaindsatsen indenfor dansk landbrug.

Forventet tilsagn

295.875 kroner

Hovedansøger

SEGES Innovation P/S

 

Fremtidens Bæredygtige Produktion af Dansk Frugt

Projektet vil demonstrere nye innovative løsninger til at øge og sikre produktionen, nedsætte pesticidforbruget samt sænke miljøaftrykket af danskproduceret frugt. Løsningen, som projektet vil demonstrere, er et optimeret åbent ”2-dimensionelt dyrkningssystem”, som intensiverer frugtavlen med flere planter per areal. Dét skal øge udbytte- og kvalitetspotentiale, og samtidig give bedre dækning og effekt af sprøjtemidler, hvilket vil reducere pesticidforbruget.

Forventet tilsagn

2.020.476 kroner

Hovedansøger

HortiAdvice A/S

 

HEATWEED – Termisk ukrudtsbekæmpelse med damp, osmoseeffekt og mikrobølger

Projektet HEATWEED vil undersøge potentialet i et nyt, termisk bekæmpelseskoncept mod ukrudt. Konceptet bygger på en 3-trins behandlingsteknologi bestående af damp, en accelerator og mikrobølger. Projektet vil først analysere konceptets potentiale i landbruget, hvor teknologiens effekt evalueres på ukrudt i pløjefri dyrkningssystemer såvel som på pløjet jord, frugtplantager, kartoffelstubbe og på Banedanmarks banelegemer.

Forventet tilsagn

3.170.006 kroner

Hovedansøger

Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi

 

Nye metoder til bekæmpelse af svampesygdomme i økologisk vinavl

Projektet vil afdække mulighederne for at reducere forekomsten af svampesygdommene botrytis og vinskimmel, der begge kan give alvorlige udbytte- og kvalitetstab hos vinavlerne indenfor økologisk vinavl i Danmark. Projektets formål er at udvikle og implementere en bekæmpelsesstrategi med tre behandlingsmetoder, der favner en mekanisk behandling såvel som sprøjtning med to plantestyrkende midler.

Forventet tilsagn

3.579.026 kroner

Hovedansøger

Tursen Vin I/S

 

FoodRemade – Værdiforøgelse af brødspild

Projektet vil gøre det muligt at værdiforøge emballeret og uemballeret brødspild fra detailhandel og industribagere ved at genanvende brødspildet som ingrediens i en ny fødevareproduktion. Ved at håndtere brødspildet, vil projektet omdanne madspild til nye fødevarer såsom mel, rasp, dejpasta og brødspildsmix. Råvarerne skal primært afsættes til andre fødevareproducenter, der kan anvende projektets produktioner til fremstilling af nye fødevarer.

Forventet tilsagn

4.545.200 kroner

Hovedansøger

FoodRemade ApS

 

Solved – Safer and more sustainable cheese by leveraging dairy resources

Projektet Solved vil teste og demonstrere en ny, og væsentlig hurtigere, metode til modning af ost ved brug af en på forhånd op-koncentreret udgave af den kitkultur, der traditionelt anvendes til modning af Danbo-osten. En væsentlig flaskehals ved osteproduktionen i dag er den lange ostemodning, der for Danbo oste kræver i gennemsnit 5 måneders opbevaring under et nøje kontrolleret miljø, hvor temperatur og fugtindhold konstant reguleres, mens ostene vendes regelmæssigt. Projektet Solved forventer at kunne nedbringe lagringstiden med 4 uger, hvilket vil reducere omkostninger og energibehov i forarbejdningen betragteligt.

Forventet tilsagn

5.417.995 kroner

Hovedansøger

DTU Food

 

OptiClean – Optimised cleaning and utilisation of root vegetables for fresh consumption

Projektet vil forlænge rodfrugters holdbarhed ved at forbedre rengørings- og poleringsprocessen af rodfrugterne i vaskerierne. Rodfrugter er i dag blandt de vigtigste grøntsager i Danmark, og sælges i de fleste tilfælde ”vaskede og polerede” i supermarkedet. Men under vask og polering kan overhuden i rodfrugten blive beskadiget, hvilket forkorter holdbarheden. Derfor vil projektet forbedre processen, i forventning om at kunne øge holdbarheden og kvaliteten på rodfrugter med minimum 7 til 10 dage.

Forventet tilsagn

5.465.865 kroner

Hovedansøger

Gammel Estrup Gartneri A/S

 

PROSPER – Promote organic strawberry production under protected conditions in Denmark

Projektet vil bidrage til at øge andelen af økologiske jordbær i Danmark. Trods stigende efterspørgsel på økologiske jordbær, er kun ca. 6 procent af de danskproducerede jordbær økologiske. Producenternes tilbageholdenhed skyldes især bekymring for dyrkningssikkerheden, idet dyrkning på friland giver udfordringer med gråskimmel, mens dyrkning i tunneller medfører et insektproblem. Projektet vil derfor forfine dyrkningen i tunneller ved at teste forskellige indsatser, og disses indbyrdes samspil, mod skadevoldere i den økologiske jordbærproduktion.

Forventet tilsagn

5.621.746 kroner

Hovedansøger

Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN)

 

BIO4SEED – Biologisk kontrol af skadedyr i frøafgrøder på friland

Projektet vil udvikle metoder til biologisk bekæmpelse af skadedyr i frøafgrøder ved at monitere tidlige skadedyrsangreb. Den biologiske bekæmpelse vil overvejende være i form af udbringning af nyttedyr. Dansk frøavl er udfordret af skadedyr, hvilket aktuelt er en barriere for at fastholde og udvikle produktionen af korsblomstrende havefrøafgrøder, såvel som frøudbytter i hvidkløver.

Forventet tilsagn

6.136.712 kroner

Hovedansøger

Brancheudvalget for frø

 

MEDUSA – Udvikling af teknologiske MEtoDer til kommerciel UdnyttelSe af vAndmænd som ingrediens i fiskefoder

Projektet MEDUSA vil forvandle gopler til bæredygtigt fiskefoder, og udvikle en rentabel model for fiskeri efter vandmænd. Der findes i dag ikke reelle anvendelsesmuligheder for gopler i Danmark, hvorfor fiskeri efter vandmændene ikke finder sted. Dét er et tiltagende problem for danske fiskearter. Foruden at masseforekomster af gopler i danske farvande, fjorde og bælter nemlig kan være til stor gene for skibstrafik, fiskeri og turisme, så kan goplerne udgøre et betydeligt problem for den økologiske balance indenfor akvakulturen, hvor fiskeyngel enten fortæres eller udkonkurreres af goplerne.

Forventet tilsagn

6.349.361 kroner

Hovedansøger

DTU, Sektion for Akvakultur, Institut for Akvatiske Ressourcer

 

POWER-TO-(COMPOUND)-Xnew – A potent Danish methane mitigating feed additive

Projektet arbejder videre på det banebrydende, metanhæmmende danske foderadditiv Stof-X, der på forsøgsstadie har vist et potentiale til at reducere metanudledningen fra kvæg med 30 procent. Imidlertid viste senere forsøg, at stoffet hurtigt blev nedbrudt til forskellige fragmenter, hvoraf et blev udskilt gennem mælken i uønskede høje mængder. Et helt nyt pilotforsøg har dog vist, at et andet fragment, Stof-Xny, sandsynligvis er ligeså potent til at hæmme metandannelsen som Stof-X, uden at føre til uønskede ændringer i mælken. Projektet har deraf til formål at afdække, hvorvidt Stof-Xny kan være mere sikkert at tage i brug som foderadditiv.

Forventet tilsagn

6.578.164 kroner

Hovedansøger

DLG a.m.b.a

 

STABLEDRINK – Towards improved and stabilised plant-based flavour profiles for nonalcoholic organic drinks

Projektet vil udvikle og forbedre forudsætningerne for at fremstille økologiske non-alkoholiske drikkevarer. Holdbarheden i økologiske drikkevarer er kun halv så lang som for konventionelle drikkevarer, hvilket skyldes streng lovgivning i forhold til brug af tilsætningsstoffer i økologiske produkter. Endvidere er økologiske drikkevarers distinkte smagsprofil mindre stabil. Derfor vil projektet arbejde systematisk for at forbedre smagsstabiliteten i økologiske, non-alkoholiske drikkevarer og dermed åbne for længere holdbarhed på økologiske drikkevarer.

Forventet tilsagn

7.119.715 kroner

Hovedansøger

Københavns Universitet, Department of Food Science

 

SowSo – Early detection and prevention of postpartum dysgalactia syndrome (PDS) without usage of antibiotic - SowSolution

Projektets formål er at udvikle og validere et diagnostisk værktøj til tidlig påvisning af PDS (Postpartum dysgalakti syndrome) hos søer. PSD kan oversættes til ”mælkemangel” hos søer, hvilket er en medvirkende årsag til den høje pattegrisedødelighed i Danmark. Foruden at blive i stand til at påvise PDS tidligt, vil projektet også teste og udbrede en strategi til forebyggelse af PDS samt teste to nye behandlingsstrategier.

Forventet tilsagn

8.089.251 kroner

Hovedansøger

Aarhus Universitet, Department of Animal and Veterinary Sciences,

 

NAPRAS – Efficient N and P removal in RAS aquaculture

Projektet vil implementere teknologierne “granuleret slam” og ”Power-to-P elektrodialyse” til fjernelse af kvælstof og fosfor i spildevand fra akvakultur. Samtidig vil projektet eliminere udledning af lattergas, som i dag udgør det væsentligste bidrag af klimagasser fra akvakultur. Hertil vil projektet fjerne tungmetaller i slammet, som forarbejdes til et sikkert gødningsprodukt med høj biotilgængelighed af fosfor.

Forventet tilsagn

9.444.331 kroner

Hovedansøger

Alumichem A/S

 

DNACATCH – Udvikling og anvendelse af DNA metoder til præcis bestemmelse af fangstsammensætning i pelagiske fiskefangster

Projektet DNACATCH vil udvikle og implementere metoder til præcis kvantificering af arts-sammensætningen i store pelagiske fiskefangster. EU kræver nøjagtig dokumentation af bifangst til sikring af et bæredygtigt fiskeri, hvilket i dag sker ved manuelt optalte stikprøver af fangsten. Projektets nye metode vil udnytte, at fiskene afgiver et DNA-spor i ”opbevaringsvandet” på fartøjer og i fabrikker, der kan bruges til at bestemme sammensætningen af fiskearter i fangsten. På kort sigt vil metoden give fiskerne en væsentlig besparelse i forhold til dokumentation, mens projektet på lang sigt potentielt vil bidrage til et mere bæredygtigt fiskeri.

Forventet tilsagn

10.489.063 kroner

Hovedansøger

DTU, Sektion for Marine Levende Ressourcer, Institut for Akvatiske Ressourcer

Abonnér