18 nye projekter får tilsagn om projekttilskud fra GUDP

18-01-2023

Der var søgt for et samlet beløb på over 450 mio. kroner, da Grønt Udviklings & Demonstrationsprogram lukkede den anden ordinære ansøgningsrunde for 2022. Nu har GUDP-bestyrelsen udvalgt de projekter, der skal have tilsagn om projekttilskud.

Grønt Udviklings & Demonstrationsprogram (GUDP) har nu afsluttet den anden ordinære ansøgningsrunde for 2022 og meddelt 18 projektledere, at de kan tage arbejdshandskerne på.

I alt er der givet tilsagn om projekttilskud for over 118 mio. kroner til innovative projekter, der skal fremme den grønne omstilling af fødevareerhvervet.

Den store fællesnævner for de 18 nye projekter er, at hvert enkelt vil bidrage til en mere grøn og bæredygtig fødevareproduktion.

Men selvom afsættet er det samme, så er projekterne yderst forskelligartede, og endemålene vidt forskellige.

Således udfoldes indsatsområder i stort set hele fødevaresektoren, og projekterne vil tage fat på alt fra udvikling af klimaneutrale fødevarer, bedre udnyttelse af sidestrømme, optimering af biogasanlæg, forbedring af klovsundhed, præcisionsavl såvel som gødning, elektrisk ukrudtsbekæmpelse, måleinstrumenter til detektion af PFAS og meget, meget mere.

De gode ideer er talrige, og bestyrelsesformand Mikael Thinghuus, er da heller ikke bleg for at fremhæve kvaliteten i projektansøgningerne:

”Selvom jeg har været formand for GUDP-bestyrelsen i snart mange år, bliver jeg til stadighed overrasket over den idérigdom, der præger ansøgningerne. Vi har igen fået rigtig mange, og rigtig gode, ansøgninger til vores pulje. Det gør naturligvis projektudvælgelsen til en yderst vanskelig manøvre, men efter grundige overvejelser har vi sammensat en portefølje af relevante, ambitiøse og super spændende projekter, som jeg glæder mig til at følge”

Hent oversigt over de nye projekter her

I alt har 61 projekter søgt om projekttilskud for over 450 mio. kroner i den seneste ansøgningsrunde. De 18 projekter, der har fået tilsagn om projekttilskud, er som følger:

ASAP Bælg Netværket

Netværksprojektet har som formål at undersøge hvilke problemstillinger, der virker som barrierer for udviklingen og udbredelsen af konsumafgrødedyrkning og forarbejdning af bælgfrugter i Danmark. Målet er at samle repræsentanter fra hele værdikæden, således at aktørerne i fællesskab kan løse de påpegede problemstillinger.

Forventet tilsagn

451.156 kroner

Hovedansøger

SAGRO I/S

 

Elektrisk ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder

Projektet vil udvikle et alternativ til kemisk ukrudtsbekæmpelse i frøbranchen. Målet er en elektrisk ukrudtsfjerner, der, ved at overføre strøm til ukrudtsplanten, ødelægger plantens celler, hvorved planten på kort tid nedvisner. Kommer projektet i mål, vil teknologien kunne anvendes i både konventionelt og økologisk landbrug.

Forventet tilsagn

1.064.314 kroner

Hovedansøger

Møller Andersen ApS – Maskiner til frøavl

 

Fish vision – AI-baseret computervision teknologi til kontinuerlig observation af fisketrivsel i fiskefarme

Projektet vil udvikle kunstig intelligens til overvågning af sundhedstilstand og trivsel i dambrug. I dag overvåges fiskene ved en manuel inspektion, men det giver ikke tilstrækkelig indsigt, og kan have konsekvenser for fiskenes trivsel, vækst og i sidste ende dambrugets økonomi. Målet er bl.a. at reducere dødeligheden med 25 procent ved tidligere detektion af sygdomme.

Forventet tilsagn

2.631.600 kroner

Hovedansøger

Sincere Aquaculture ApS

 

Bedre klovsundhed med kunstig intelligens

Projektet vil udvikle et redskab til automatisk klovregistrering, med henblik på at forbedre klovsundheden i kostalden. Ved at give landbrugeren et automatiseret klovregistreringssystem vil det give et mere validt indblik i sundhedstilstanden og dermed dyrevelfærden. For landbrugeren vil det potentielt bidrage til at mindske produktionstab forsaget af sygdomme.

Forventet tilsagn

2.934.162 kroner

Hovedansøger

SEGES Innovation P/S

 

SøStem – Udvikling af omkostningseffektivt Søl dyrkningssystem samt udvikling af Søl baserede fødevareprodukter

Projektet vil udvikle et omkostningseffektivt dyrkningssystem for rødalgen Palmaria Palmata (også kaldet Søl), der i dag primært anskaffes ved sankning. Da rødalgens fremtrædende aroma kan være svær at arbejde med, ser projektet også ind i udvikling og produktion af et tangbaseret produkt, henvendt til den almene forbruger.

Forventet tilsagn

4.076.572 kroner

Hovedansøger

Aurelis ApS

 

PiBalance – Bedre fosforudnyttelse ved positionsbestemt tilførsel og anvendelse af biochar

Projektet vil forbedre udnyttelse af fosfor i dansk landbrug med biochar, og samtidig reducere tabet, ved at udvikle et værktøj til positionsbestemt fordeling af fosfor på marken. Ved at anvende nye metoder, bl.a. satellitdata, til kortlægning af fosforindhold, vil projektet sikre, at tilførslen af gødningen svarer til afgrødens reelle behov.

Forventet tilsagn

4.205.740 kroner

Hovedansøger

SEGES Innovation P/S

 

ZERO – Zero-Emission Food Chain – The case of Ryebread and Oats

Med fokus på havregryn og rugbrød, vil projektet udvikle klimaneutrale fødevarer ved hjælp af tre virkemidler: Brug af 1) grøn ammoniak og 2) nitrifikationshæmmere ude på marken og 3) at omdanne halmen fra havren og rugen til biochar (biokul), som senere vil lagre kulstof i jorden, og eksempelvis kompensere for klimaaftrykket fra havregrynsemballagen. Hertil vil en udvidelse af projektets onlineplatform bane vejen for dokumenterbar, klimaneutral produktion, mens projektet vil undersøge hvilke kommunikationsmæssige virkemidler, der bedst skaber tillid til begrebet ”klimaneutral” hos forbrugeren.

Forventet tilsagn

4.908.278 kroner

Hovedansøger

SEGES Innovation P/S

 

YeastHealth – Fra restprodukt til funktionel ingrediens i smågrisefoder

Projektet vil opgradere sidestrømmen permeat fra mejerierne, der i dag betegnes som en sidestrøm af lav værdi. Ved at fermentere permeat vil projektet opgradere restproduktet til en højværdi-ingrediens i form af gær, der kan bruges som foder til smågrise i fravænningsfasen. Det forventes at produktet vil bidrage til at afhjælpe afvænningsdiare med op til 25 procent, hvorved antibiotikaforbruget reduceres, og smågrisenes sundhed og velfærd forbedres.

Forventet tilsagn

4.925.227 kroner 

Hovedansøger

Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

 

OPTIKVAL – Optimering af kvaliteten af fiskeprodukter ved effektiv fjernelse af nematodelarver

Projektet vil udvikle et nyt procesværktøj til detektion og fjernelse af parasitter såsom torskeorm, sælorm og sildeorm. Parasitterne forekommer i stor stil i danske hvidfisk, og kan fremkalde allergiske reaktioner ved human konsum. I dag fjernes inficeret fiskekød manuelt, hvilket bidrager til et produkttab på ca. 15 procent. Med OPTIKVALS nye procesværktøj forventes produkttabet reduceret betragteligt.

Forventet tilsagn

5.554.336 kroner

Hovedansøger

Teknologisk Institut

 

VALUEKELP – Lavenergi stabilisering af tang og udvikling af nye sikre højværdi fødevareprodukter

Projektet vil udvikle nye klimavenlige løsninger til stabilisering af frisk tang, der betegnes som en klima- og miljøvenlig fødevare grundet dets evne til at optage CO2 og næringssalte. Høstsæsonen af tang udgør imidlertid kun to uger i forsommeren, hvilket afføder et flaskehalsproblem, da tangen skal stabiliseres inden syv dage efter høst. Stabiliseringen foregår i dag ved enten tørring eller frysning, der kræver et højt energiforbrug.

Forventet tilsagn

5.730.779 kroner

Hovedansøger

Royal Greenland Seafood A/S

 

FrostProInno – Innovative solutions for improved spring frost protection of flowers in fruit orchards

Projektet vil teste nye innovative løsninger til at beskytte frugt- og bærblomster mod forårsfrost. Stigende temperaturer medfører i dag tidligere blomstring, ofte før den sidste forårsfrost er sat ind. Det betyder større risiko for frostskader, og udgør en økonomisk risiko for erhvervet. En effektiv beskyttelse mod forårsfrost vil dermed sikre frugt- og bæravlere højere og mere stabile frugtudbytter.

Forventet tilsagn

6.283.631 kroner

Hovedansøger

Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet

 

HQProtein – Development of high quality grass-protein foods

Projektet vil udnytte græs- og bælgplanteproteiners særlige egenskaber og skabe et hvidt, smagsneutralt proteinprodukt med god funktionalitet og høj ernæringsmæssig kvalitet. Det vil projektet opnå ved at udvinde græs- og bælgplanters spiselige proteiner, identificere de ernæringsmæssige egenskaber, færdigudvikle et planteprotein-baseret produkt i form af næringsrig, vegetabilsk is, og endelig demonstrere den kommercielle anvendelighed ved en forbrugerundersøgelse.

Forventet tilsagn

6.737.319 kroner

Hovedansøger

Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet

 

PRÆCISIONSFRØAVL

Projektet vil udvikle et nyt dyrkningskoncept for frøgræs med det formål at reducere behovet for pesticidanvendelse. I dag forsvinder de kemiske løsninger til ukrudtsbekæmpelse hurtigere, end alternative løsninger skabes. Det gør det vanskeligt at opretholde markedets høje kvalitetskrav. PRÆCISIONSFRØAVL vil, på baggrund af markdata, udvikle algoritmer til afgrødegenkendelse samt software, der kan omsætte informationerne til digitale kort for præcisionsukrudtsbekæmpelse. Det forventes at teknologien også vil kunne overføres til andre afgrøder.

Forventet tilsagn

8.760.331 kroner

Hovedansøger

Brancheudvalget for Frø

  

SvampeMad – Produktion af nye proteinrige fødevareingredienser ved fermentering af organiske restprodukter

Projektet vil anvende et nyt innovativt bioreaktorsystem, der ved hjælp af bæredygtig svampefermentering kan opgradere sidestrømme såsom mask (et restprodukt fra ølproduktionen) til proteinrige fødevareingredienser med god smag og ernæringsmæssig sammensætning. Produktionen foregår med minimalt vand- og energiforbrug og helt uden sidestrømme/affaldsprodukter. Projektet vil undersøge og karakterisere proteinerne, og derpå udvikle nye fødevareprototyper, som slutteligt skal evalueres af forbrugerne.

Forventet tilsagn

9.078.087 kroner

Hovedansøger

Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet

 

G2BWBEP – Upcycling Food Waste to a High quality Protein for Feed and High Grade Bioethanol

Projektet vil udvikle en metode til upcycling af madspild (primært brødrester) til grøn bioethanol. Sidestrømmene fra produktionen vil efterfølgende blive anvendt til udvikling af et nyt vegetabilsk protein, der skal testes i foder til fisk og svin som en supplement til importeret soja. Projektet lægger byggestenene for Danmarks første affaldsfri, bæredygtige bioethanolproduktion med CO2-opsamling og produktion af kvalitetsproteiner.

Forventet tilsagn

9.581.720 kroner

Hovedansøger

G2B BioSolutions ApS

 

PFAS Detect

Projektet vil udvikle en række måleinstrumenter til detektion af det yderst sundhedsskadelige PFAS. Det vil give både landbrugere og myndigheder mulighed for effektivt at screene fødevarer og fødevareingredienser for PFAS-kontaminering, og dermed værne forbrugeren mod yderligere PFAS-eksponering.

Forventet tilsagn

11.990.824 kroner

Hovedansøger

Pisco ApS

 

Udvikling af synergi mellem biogas og pyrolyse = Fordobling af gasudvindingen fra landbrugets restprodukter

Projektet vil optimere energiudnyttelsen på biogas ved at kombinere et biogasanlæg med pyrolyseteknologi. I dag udnyttes ca. 35 procent af energiindholdet fra eksempelvis halm i et biogasanlæg. Resten forbliver uudnyttet biomasse, der bringes tilbage på markerne. Ved at integrere pyrolyse i biogasanlægget, vil samspillet af de to teknologier opnå en forbedret energiudnyttelse, samtidig med at man fastholder mineraler og kulstof, der senere tilbageføres til landbrugsjorden.

Forventet tilsagn

14.526.244 kroner

Hovedansøger

Vrejlev Energy ApS

 

SOLID-PRO – Opskalering af solid-state fødevare-produktion fra fødevareindustriens sidestrømme

Projektet vil ved hjælp af fermentering forvandle frasorterede råvarer til ”plantekød” af høj gastronomisk kvalitet. Processen skal ske klimavenligt ved lave temperaturer med fødevaregodkendte svampesporer, hvor over 35% af råvarerne stammer fra sidestrømme. Projektet anslår selv, at slutproduktets klimaaftryk vil være 97% lavere sammenlignet med oksekød.

Forventet tilsagn

14.801.889 kroner

Hovedansøger

Scicular ApS

Abonnér