GUDP uddeler 118,8 mio. kr. til grøn omstilling af fødevaresektoren

06-12-2023

Bestyrelsen for Grønt Udviklings- & Demonstrationsprogram har netop truffet beslutning om, hvilke projekter der skal have projekttilskud fra årets anden ansøgningsrunde. I alt kan 13 projekter nu påbegynde deres bidrag til den grønne omstilling af fødevaresektoren.

Et stærkt felt af skarpe ansøgninger og gode ideer gjorde det igen til en vanskelig manøvre for GUDP-bestyrelsen at træffe beslutning om, hvilke projekter der skulle have tilsagn fra GUDP´s ordinære ansøgningsrunde.

Der var på forhånd udloddet 100 mio. kr. til årets anden ordinære ansøgningsrunde, men i lyset af det stærke ansøgningsfelt valgte bestyrelsen ekstraordinært at hæve puljen med 18,8 mio. kr.

De i alt 118,8 mio. kr. blev fordelt på 13 projekter, der forventes at bidrage med en effekt indenfor fem forskellige, primære indsatsområder. Hertil kan enkelte projekter også have en sekundær effekt på andre af GUDP´s grønne indsatsområder.

De to primære indsatsområder, der i denne runde fylder mest, er henholdsvis ”begrænset udledning af klimagasser fra fødevareerhvervet” samt ”reduceret påvirkning af miljøet fra kvælstof, fosfor og pesticider”.

Formand for GUDP-bestyrelsen Mikael Thinghuus ser tilbage på en veloverstået ansøgningsrunde, og sætter her ord på rundens grønne effekter:

”Historisk set fylder projekter, der vil reducere udledning af klimagasser meget i GUDP. Og det skal de også. Men set i lyset af det massive iltsvind, vi i dette efterår har set i de danske farvande, er jeg særlig glad for udfaldet af runden, hvor vi prioriterer 36,5 mio. kr. til fire projekter, der arbejder med at reducere påvirkningen af miljøet fra kvælstof og fosfor som primært indsatsområde. Hertil vil flere af de øvrige projekter også have en positiv afledt effekt på indsatsområdet”.

I denne runde er der også blevet plads til to projekter, der arbejder med bedre dyrevelfærd som primært indsatsområde, to der arbejder med fremtidens proteiner og fødevareingredienser, og endelig et enkelt projekt , der vil sikre øget natur og biodiversitet som primært indsatsområde.

”Alt i alt får vi fordelt puljens midler godt ud på GUDP´s grønne indsatsområder. Jeg glæder mig til at følge projekterne, og ønsker holdene bag rigtig god arbejdslyst” udtaler Mikael Thinghuus.

Hvis du selv ønsker at følge med i GUDP´s projekter, kan du abonnere på vores nyhedsmail her

Her kan du hente en oversigt over rundens projekter

I årets anden ansøgningsrunde har GUDP givet tilsagn til følgende projekter:

AlgeCenterDanmark

Netværksprojektet AlgeCenterDanmark vil skabe innovativ udvikling indenfor fremtidens bæredygtige marinefødevarer med fokus på tang, og samtidig understøtte små og store virksomheder i hele proceskæden fra dyrkning over processering til produkter. Netværket vil omfatte små og store virksomheder, universiteter, interesseorganisationer, Kattegatcentret og et GTS-institut (Godkendt Teknologisk Serviceinstitut). Gennem netværksmøder, workshops og konferencer vil netværket identificere og kortlægge barrierer og potentialer og udarbejde en fælles strategi og roadmap for dyrkning og udnyttelse af tang i Danmark.

Forventet tilsagn

661.600 kroner

Hovedansøger

Aarhus Universitet

 

Computer Vision baseret styring med intelligent afgrødeidentifikation (FarmDroid Vision)

Projektet bygger videre på markrobotten Farmdroid, der i perioden 2019 – 21 udvikledes under et GUDP-projektet. Robotten er allerede i dag en attraktiv løsning til mekanisk ukrudtsbekæmpelse, særligt indenfor økologien, men tekniske udfordringer bremser den videre udbredelse af robotten til den bredere landbrugssektor. Projektet vil udvikle nye løsninger til plantegenkendelse og monitorering af lugningsarbejdet med Computer Vision til markrobotten Farmdroid. Projektet forventer, at løsningerne bl.a. vil føre til reduceret pesticidforbrug i udvalgte afgrøder som sukkerroer, raps, bønner, majs.  

Forventet tilsagn

3.040.044 kroner

Hovedansøger

FarmDroid ApS

 

Optimeret dyrkning og bjærgning af efterafgrøder til biogas

Projektet vil udvide formålet med efterafgrøder til også at udgøre en ressource i biogasproduktionen. I Danmark anvendes efterafgrøder i landbruget med det formål at opsamle tilbageværende kvælstof i dyrkningsjorden efter høst af den primære afgrøde. Projektet vil indsamle og opdatere viden om forskellige plantearter, sorter og dyrkningsstrategiers potentiale for at opsamle maksimal kvælstofmængde, samtidig med at man anvender afgrøden som ressource i biogasproduktion.

Forventet tilsagn

3.893.048 kroner

Hovedansøger

Vestjyllands Andel

 

Bedre dyrevelfærd og produktion hos malkekøer gennem ny teknologi

Projektet vil forbedre dyrevelfærd, produktion og holdbarhed hos malkekøer gennem udvikling af velfærdsindikatorer, som i højere vil kunne hjælpe landbrugere med at tænke og arbejde forbyggende. Velfærdsindikatorerne baseres på data fra malke- og visionsudstyr, der giver mulighed for en objektiv, løbende vurdering af dyrevelfærd. Sundere malkekvæg giver generelt set mere mælk, hvilket reducerer klimaaftrykket pr. liter mælk, hvorfor projektet, foruden forbedret dyrevelfærd, vil kunne styrke landbruget økonomisk samtidig med at klimabelastningen reduceres.

Forventet tilsagn

7.325.271 kroner

Hovedansøger

SEGES Innovation P/S

 

KlimaGødFød - Nye GØDninger fra KLIMA-effektiv recirkulering af fosfor og kvælstof til grønne FØDevarer

Projektet vil udvikle en recirkuleringsmetode for affald og sidestrømme til brug som gødning. De gødninger, der i dag er tilgængelige, giver for stor tilførsel og dårlig udnyttelse af fosfor og kvælstof. Nye, opsigtsvækkende væksthusresultater fra Aarhus Universitet indikerer imidlertid et potentiale for at overvinde disse barrierer ved hjælp af forsuring. Disse resultater vil projektet demonstrere og dokumentere med markforsøg, samtidig med at projektet vil udvikle en præcisionsudbringningsteknik til produktion af økologisk og konventionelt løg, majs og bælgfrugter.

Forventet tilsagn

7.509.270 kroner

Hovedansøger

Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer

 

PROMISE - Products of Miscanthus - Multi purpose production and use of miscanthus for food, materials and negative emissions

Projektet vil udvikle et bioraffinaderikoncept, der slår bro mellem landbruget, byggebranchen og energisektoren ved at udvikle og optimere nye værdikæder baseret på produktion af dansk elefantgræs. Elefantgræs rummer en række fordelagtige egenskaber i marken i forhold til reduktion af kvælstofudvaskning og CO2-udledning. Projektet vil udvikle en ny todelt høstmetode, hvor bladmaterialet høstes i efteråret og bruges til proteinekstraktion, mens stængelmassen høstes i foråret og pyroliseres til biokul, der kan anvendes som byggemateriale i byggebranchen, og derved kan bidrage til negativ emission.

Forventet tilsagn

8.408.856 kroner

Hovedansøger

Aarhus Universitet

 

ECOPECTIN - Novel process for Energi and CO2 savings by integrating PECTIN production in jam manufacturing

Projektet vil udvikle en ny proces til fremstilling af pektin på æbleskrog fra mosterier og frugtplantager. Pektin bruges som tilsætningsstof i fremstilling af en lang række fødevarer såsom marmelade, frugtgrød, drikkeyoghurt, slik samt i forskellige kosttilskud. I dag fremstilles pektin i raffineret form, og langt overvejende på citrusskaller, af specialiserede leverandører til fødevareindustrien. Projektet vil integrere den nye proces med traditionelle fremstillingsmetoder for eksempelvis marmelade, så de traditionelle metoder ændres mod bedre udnyttelse af råmaterialerne.

Forventet tilsagn

9.730.854 kroner

Hovedansøger

Good Food Group A/S

 

Maksimal klima- og gødningseffekt af afgasset biomasse, GIGA

Projektet vil udvikle, teste og dokumentere avancerede behandlingsteknologier af biomasse der kan give et forbedret gødningsprodukt fra biogasanlæggene. Projektets afsæt skal findes i en stigende usikkerhed blandt landbrugere i forhold til gødningsværdien i afgasset biomasse fra biogasanlæg. En usikkerhed der risikerer, at landbrugere fravælger at lade biomasse afgasse på biogasanlæg, hvilket underminerer dele af forretningsgrundlaget og klimagevinsten ved biogasteknologien. Derfor vil projektet opstille et kvalitetsparameter samt en model, der kan beregne gødningsvirkningen fra forskellige typer afgasset biomasse.

Forventet tilsagn

11.054.737 kroner

Hovedansøger

SEGES Innovation P/S

 

Forbedret fosforudnyttelse hos økologiske søer (FORFOS)

Projektet vil skabe ny viden om fosfor-fordøjeligheden af kløvergræs hos økologiske søer samt kortlægge søers fosforbehov i drægtighed og laktation. Samtidig vil projektet udvikle og implementere nye lav-fosfor-foderblandinger, der tager højde for søers øvrige fosforindtag i henholdsvis sommer- og vinterperioden. Projektets afsæt bunder i en ny fosforregulering, der øger arealkravet til økologiske søer, da disse har vist sig at udlede markant mere fosfor end konventionelle søer. Dette forventes at reducere antallet af økologiske søer med store økonomiske konsekvenser for den økologiske sektor. 

Forventet tilsagn

11.222.297 kroner

Hovedansøger

Aarhus Universitet, Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab

 

Valgsmagende, sunde og sikre danske bælgfrugter med merværdi for brugerne

Projektet vil udvikle nye convenienceprodukter af fire udvalgte bælgfrugtssorter, der særligt egner sig til brug i storkøkkener. Projektet vil arbejde med kendte forarbejdningsmetoder såsom forkogning, men også nye metoder såsom sous vide, parboiling (semi-kogning) og endelig innovative metoder såsom let fermentering. Hertil vil projektet udføre analyser af de sundhedsmæssige effekter af bælgfrugterne samt udvikle og afprøve menuer med bælgfrugter til brug i både kantiner på arbejdspladser samt til ældrebespisning.

Forventet tilsagn

12.278.068 kroner

Hovedansøger

Professionshøjskolen Absalon

 

Holistic organic poultry production to improve sustainability, welfare and product diversity – HOPeS

Projektet vil fremme et økologisk system for ”dual-purpose” (to formål) høner og haner med det formål at øge etisk bæredygtighed, ressourceudnyttelse og image i den økologiske fjerkræsproduktion. I dag aflives hanekyllinger, mens der ikke findes en kødproduktion på æglæggende høner. Det vil projektet ændre på ved at nytænke fjerkræsproduktionen på en sådan måde, at æglæggere og hanekyllinger kan bruges til kødproduktion, samtidig med at projektet har fokus på at mindske risikoen for smertefulde brystbenbrud i forbindelse med æglægningen.

Forventet tilsagn

13.870.841 kroner

Hovedansøger

Aarhus Universitet

 

FIBERMÆLK – Reduceret klima- og miljøaftryk fra mælkeproduktionen

Projektet vil nedbringe klimaaftryk og kvælstofudvaskning relateret til foderafgrøder i mælkeproduktionen. Det vil projektet gøre ved at fokusere på en øget foderandel af græs- og bælgfrugtsafgrøder, der har gode egenskaber i forhold til reduktion af kvælstofudvaskning og CO2-udledning samt i forhold til biodiversitet. Dét kræver imidlertid øget viden om effekt af planternes fiberegenskaber i forhold til fordøjelighed, mælkeproduktion og metanemission, hvilket projektet vil udvikle gennem laboratorieanalyser, der via genomisk selektion effektiviserer forædling af sorter med optimale fiberegenskaber.

Forventet tilsagn

14.814.369 kroner

Hovedansøger

Aarhus Universitet, Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab

 

A novel breeding program to improve Beef bulls for use ON Dairy cows (BonD): Creating value for the whole beef supply chain

Projektet vil opstarte og strømline avlsprogrammer for kødkvægslinjer. Baggrunden herfor er, at danske kvægbrug i stigende grad producerer krydsningskalve med en ”kødkvægsfar” og en ”malkekvægsmor”, da opfedning af krydsningskalve har vist sig at være mere profitabelt end opfedning af rene malkekvægskalve. Udfordringen er imidlertid, at avlsfremgangen for kødkvægsracer, der kan bruges til krydsningskalve, er lav, da avlsplanen er ustruktureret og ineffektiv. Det vil projektet rette op på gennem tværfaglig forskning, hvor man udvikler et innovativt avlsmål for kødkvæg med nye ”grønne” egenskaber eksempelvis i forhold til fodereffektivitet og metanudledning.

Forventet tilsagn

14.999.295 kroner

Hovedansøger

Aarhus Universitet

 

Abonnér