Frisk sommerindsprøjtning på 113 mio. skal skubbe yderligere til fødevaresektorens grønne omstilling

27-06-2024

Hele 16 nye projekter fik i årets første ansøgningsrunde projekttilsagn af GUDP-bestyrelsen, der i denne omgang uddeler 113,5 mio. kr. til grøn omstilling i fødevaresektoren.

Traditionen tro var ansøgningsrunden præget af et tårnhøjt, grønt ambitionsniveau og løsningsforslag fra øverste hylde i innovations-reolen, og bestyrelsen fik sandelig også nok at se til, da ansøgningsrundens projekter skulle udvælges.

Klima, vandmiljø og effektiv ressourceudnyttelse var igen i fokus, og disse områder var derfor tungtvejende for bestyrelsens udvælgelse af de 16 projekter.

Men et fornuftigt brug af ressourcer er ikke blot forbeholdt de nyligt udvalgte projekter. Bestyrelsen valgte nemlig at udnytte overskydende 13,5 mio. kr. fra tidligere GUDP-projekter, der ikke har haft brug for det fulde tilsagn, ved at tilføje dem til denne rundes pulje, som oprindeligt lød på 100 mio. kr.

Særligt var teknologisk innovative projekter stærkt repræsenteret blandt de udvalgte projekter, hvor løsninger som drone-målinger, sensorovervågning og genteknologi var at finde blandt de metoder, de udvalgte projekter har i støbeskeen.

Også mere helhedsorienterede projekter med mindre teknisk karakter er at finde blandt de endeligt udvalgte.

I år har der nemlig været fokus på projekternes værdikæder, som blandt andet fremmer netværket mellem aktører i fødevaresektoren. Formand for GUDP-bestyrelsen Mikael Thinghuus understreger vigtigheden af samspillet mellem tekniske løsninger og stærke netværk:

”Den grønne omstilling kræver ikke kun tekniske løsninger, men også at aktører på tværs af sektoren kan trække på hinandens viden og idéer. Et stærkt netværk er derfor afgørende for, at vi kan få det fulde udbytte af de fremskridt, der sker på forskningsfronten og ude i de enkelte virksomheder, og vi har derfor også prioriteret at styrke det tværgående samarbejde”.

Samlet set har ansøgningsrunden været en stor succes, og bestyrelsen er ifølge Mikael Thinghuus meget tilfreds med resultatet:

”Ansøgningernes høje kvalitet har betydet, at vi i denne runde har kunne sammensætte en projekt-portefølje, der rammer alle fondens syv grønne indsatsområder, og runden har derfor været en stor succes. Vi glæder os meget til at følge med i projekternes udvikling såvel som den effekt, projekterne vil generere”.

Tilsagnskatalog for projekter med tilsagn i runde 1-2024

GUDP har i årets første ansøgningsrunde givet tilsagn til følgende projekter:

Netværk til at styrke den gastronomiske kvalitet i dansk økologisk landbrug

Projektet vil gennem etableringen af et nyt erhvervsnetværk forbinde aktørerne i dansk økologisk landbrug, således at kvaliteten af danske landbrugsvarer kan forbedres på tværs af hele værdikæden, især med fokus på den gastronomiske kvalitet. Netværket mellem aktørerne skal dannes gennem møder, inspirationsdage og en række andre netværksfremmende aktiviteter. Projektet vil understøtte fremtidigt innovationskraft ved at agere bindeled mellem de mange nye innovationsprojekter og allerede etablerede bedrifter i dansk landbrug.

Hovedansøger

Komitéen for MAD Symposium

Projektpartnere

Ingen øvrige projektpartnere

Forventet tilsagn

1.154.969 kr.

Projektperiode

August 2024 til juni 2025

GreenerGrown - Væskthusproduktion i naturlig balance

GreenerGrown vil gøre prydplanter mere modstandsdygtige overfor sygdomsangreb ved at skabe det rette mikrobiologiske miljø for planterne i væksthusene. Dette vil give planterne adgang til de rette næringsstoffer, så de kan udvikle et naturligt værn mod sygdomme. Det muliggør, at mængden af syntetiske pesticider kan reduceres, uden at planterne bliver sårbare over for sygdomme. GreenerGrown forventer fremover at kunne reducere pesticidbelastningen med 70% for udvalgte prydplanter. Projektet estimerer at kunne generere besparelser på syntetiske midler for 16,5 mio. kr. ved udbredelse til 20 gartnerier.

Hovedansøger

Hortiadvice

Projektpartnere

 • Rosa-danica
 • Graff Growing

Forventet tilsagn

1.238.225 kr.

Projektperiode

August 2024 til juli 2027

Industriel udplantning af ålegræs - INDUGRÆS

Mængden af ålegræs har i de sidste år været i kraftig tilbagegang, og det skaber udfordringer for biodiversiteten i de danske hav- og fjordområder. Projektet INDUGRÆS søger at imødekomme problemet ved at industrialisere udplantning af ålegræsenge og derved bidrage til den marine naturgenopretning i Danmark. Udplantningen har i Horsens Fjord, efter to år, vist en fordobling i arter, og projektet forventer ydermere at kunne reducere kvælstofudledningen med 4.300 tons og fosforudledning med 1.000 tons, ved udplantning af 1.000 ha/år over 30 år.

Hovedansøger

Lolle & Nielsen

Projektpartnere

Blue Research

Forventet tilsagn

4.186.368 kr.

Projektperiode

Juli 2024 til juni 2027

Enhancing Black Soldier Fly Larvae Performance: A knowledge-driven approach to real-time data utilization in the production environment (DOCTRINA)

Projektet vil sikre en mere stabil og ressource-effektiv produktion af sorte soldaterfluelarver gennem et data-genereret sensorsystem. Brug af den sorte soldaterfluelarve som dyrefoder har i forvejen et stort potentiale som bæredygtig og klimavenlig proteinkilde, men en mere omkostningseffektiv produktion af larverne, som DOCTRINA vil levere, vil øge den positive effekt, det har for klimaet. Konkret forventes en samlet reduktion på 49.020 tons CO2-ækvivalenter om for en insektfabrik, der anvender DOCTRINA’s system.

Hovedansøger

Better Insect Solutions A/S

Projektpartnere

 • Aarhus Universitet
 • SKOV A/S
 • Big Dutchman Skandinavien A/S
 • Enorm Biofactory A/S

Forventet tilsagn

4.594.343 kr.

Projektperiode

Oktober 2024 til marts 2027

FruitAdapt – sustainable adaption of fruit tree production to episodic drought

Den danske frugtindustri har udsigt til lange, hyppige tørkeperioder. En mulig løsning på problemet skal udvikles af projektet FruitAdapt, som vil identificere tørkeresistente æblesorter og grundstammer og forbedre jordens evne til at holde på vand. Det anslås, at projektet vil føre til en reduktion på 55,4 tons CO2-ækvivalenter grundet mindre udbyttetab, og i tillæg forventes projektet at øge indtjeningen hos æble-og pæreproducenter med 7,5 mio. kr.

Hovedansøger

Aarhus Universitet

Projektpartnere

 • Ørskovs Frugtplantage
 • Varbjerggård Kim Nielsen
 • Planteskolen Vester Skovgård

Forventet tilsagn

4.617.615 kr.

Projektperiode

September 2024 til august 2028

Anvendelse af miljø-eNA-teknologi til ikke-invasiv og hurtig påvisning af fiskepatogener i dansk akvakultur on-site - HURTIGFISK

Ved hjælp af overvågningssystemet FishChip og diagnoseværktøjet FishOn vil projektet HURTIGFISK gøre det muligt for danske fiskeproducenter selv at stille sygdomsdiagnoser hos fisk inden for 20 minutter. Teknologien vil markant begrænse forekomst og udvikling af sygdom hos fisk og vil derfor både øge fortjenesten og dyrevelfærden i fiskeproduktionen. Projektet forventer, at 50% af fisk, der nu dør af sygdom, vil kunne opspores og behandles ved hjælp af teknologien. Det medfører en tilsvarende reduktion i andel af foder, der går til spilde. Producenternes bruttoudbytte forventes ved projektets afslutning at være 19,3 millioner.

Hovedansøger

Københavns Universitet

Projektpartnere

 • Centre for Diagnostics – DTU Health Tech
 • FREA
 • Musholm
 • DanAqua
 • Eurofish
 • Royal Danish Fish

Forventet tilsagn

5.174.283 kr.

Projektperiode

November 2024 til april 2027

Extending the harvesting and sales window of Danish cabbages (CabExtend)

Ny teknologi fra CabExtend har udsigt til at imødekomme den stigende efterspørgsel på broccoli, blomkål og spidskål ved at øge grøntsagernes holdbarhed. Høje spildprocenter reducerer udbuddet af grøntsager og koster dyrt på den klimamæssige og økonomiske bundlinje. CabExtend sigter efter at løse problemet ved at øge holdbarheden gennem hurtig nedkøling og optimering af lagerklima. Den øgede holdbarhed forventes at kunne reducere madspildet med 1.605 tons pr. år i 2032 og give et totalprovenu til projektpartnerne på 21 mio. kr.

Hovedansøger

Aarhus Universitet

Projektpartnere

 • Dangrow Agro A/S
 • Torup Bakkegård & Orelund I/S
 • SeedCom A/S
 • Nemlig.com A/S

Forventet tilsagn

5.298.597 kr.

Projektperiode

August 2024 til december 2027

Grøn omstilling med planteingredienser der øger holdbarhed (Grønholdbar)

Vækst af mikroorganismer i fødevarer reducerer fødevarens holdbarhed. Projektet Grønholdbar vil udvikle planteingredienser fra sidestrømme i ærteproduktionen, der modvirker den mikrobielle vækst, og anvende ingredienserne i kødprodukter for at forlænge holdbarheden. Der forventes en årlig reduktion på 158.965 tons CO2-ækvivalenter ved at erstatte 5% af hakket kød med kød/plante-blandinger, samt en yderligere reduktion på 66.640 tons ved at reducere spildet af rent hakkekød med 10% som følge af øget holdbarhed. Projektpartnernes økonomiske gevinst forventes at være i omegnen af 50 mio. kr.

Hovedansøger

Brannatura ApS

Projektpartnere

 • Crispy Food A/S
 • Hørkram Foodservice A/S
 • Erhversakademi Aarhus

Forventet tilsagn

5.410.692 kr.

Projektperiode

Juli 2024 til juni 2027

Tidlig påvisning af Infektion med PRRS (TIP)

For at bekæmpe virussygdommen PRRS hos danske grise søger projektet at udvikle nye databaserede metoder til tidlig opsporing af smitte. Dette vil projektet bl.a. gøre gennem brugen af sensorteknologi til automatisk overvågning af hoste samt påvisning af PRRS-virus i luft- og gylleprøver fra staldene. Ved brug af disse metoder forventer projektet at kunne reducere antallet af døde grise med op til 400.000 om året og samtidigt generere et samlet provenu til projektpartnerne på ca. 120 mio. kr. tre år efter projektafslutning.

Hovedansøger

Københavns Universitet

Projektpartnere

 • Landbrug og Fødevarer
 • Boehringer Ingelheim
 • Aerocollect

Forventet tilsagn

6.189.803 kr.

Projektperiode

Januar 2025 til december 2027

Præcisionsdyrkning af juletræer – PRÆCITRÆ

Gennem drone-baserede målinger af insektskader og vækst i juletræer vil PRÆCITRÆ sørge for, at juletræer får præcis den mængde hjælpestoffer, de hver især har brug for. Med teknologien undgår man unødig spredning af næringsstofferne, og man sikrer samtidig, at hvert træ får den tilstrækkelige mængde stof tildelt. En højpræcis tildeling fører til en markant reduktion i brugen af insekticider og gødning og bidrager derfor til en mere bæredygtig dansk juletræsproduktion. Projektet anslår bl.a. at kunne reducere mængden af insekticider brugt mod ædelgranlus med 60% på 70% af det samlede areal. Projektet anslår i tillæg at kunne øge indtjeningen med 45 mio. med et mersalg på 2%.  

Hovedansøger

Danske Juletræer

Projektpartnere

 • IGN
 • PLEN
 • Juletræsproducent Lars Geil Aps
 • Tyltagergaard I/S
 • Firma Collet K/S
 • Jutek I/S
 • Thorsen-Teknik A/S
 • Kirstineberg A/S
 • L.K. Skovservice ApS

Forventet tilsagn

8.184.800 kr.

Projektperiode

August 2024 til juli 2028

Net Energy system for broilers

Projektet vil levere et nyt system til at vurdere energiindholdet i foder til kyllinger, som kan føre til et reduceret behov for proteinkilder i foderet. Hidtil har sojaskrå været en hyppigt anvendt fodertype, men ved at reducere proteinniveauet samt udpege alternative foderkilder til kyllingerne vil fjerkræsindustrien have udsigt til en mere klimavenlig og økonomisk rentabel produktion. Projektet forventer at kunne reducere CO2-udledningen med 43% ved 100% udbredelse, svarende til 407.000 tons CO2-ækvivalenter. Derudover forventes en udskiftning at kunne øge indtjeningen hos fjerkræsproducenterne med 34,4 mio. kr. om året.

Hovedansøger

Aarhus Universitet

Projektpartnere

 • Danish Agro
 • SEGES Innovation
 • Williamsborg Gods
 • AgroVision

Forventet tilsagn

8.857.495 kr.

Projektperiode

Oktober 2024 til september 2027

DiGiSOW - An improved and sustainable sow through digital transformation of breeding for sow longevity

Projektet vil sikre bedre dyrevelfærd for søer i den danske griseproduktion ved hjælp af overvågning og kunstig intelligens. Overvågningen skal gøre det lettere at identificere søerne med det bedste avlspotentiale og derved øge mulighederne for at avle mere robuste søer. Mere robuste søer lever længere og har generelt bedre liv, og det forventes, at avlsfremgangen kan redde hhv. 20.000 søer og 312.000 pattegrise pr. år, seks år efter projektets afslutning. Projektet forventes at indbringe i omegnen af 200 mio. kr. om året til producenterne.

Hovedansøger

Teknologisk Institut

Projektpartnere

 • Danish Pig Genetics (DPG)
 • Aarhus Universitet

Forventet tilsagn

9.996.210 kr.

Projektperiode

Oktober 2024 til september 2028

GreenCalf

Mellem en tredjedel og halvdelen af klimaaftrykket fra kalve- og oksekødsproduktion er relateret til udledning af metangas. GreenCalf vil imødekomme problemet ved at fremme udviklingen og implementeringen af nye og allerede kendte metan-reducerende tilsætningsstoffer i den danske kalveproduktion. Projektet forventes at afstedkomme en samlet metan-reduktion i 2030 på 20.250 tons CO2-ækvivalenter, når teknologien anvendes på 100.000 kalve. Projektet angiver også muligheden for udbredelse til 50 % af ungdyrene, hvorved der kan opnås en total metanreduktion på 45.338 t CO2-ækvivalenter.

Hovedansøger

Danish Crown

Projektpartnere

 • Aarhus University
 • SEGES Innovation P/S
 • DLG

Forventet tilsagn

10.889.085 kr.

Projektperiode

September 2024 til august 2028

Improving the resistance of Kuras late blight with genomic technologies (NGT-Kuras)

Kartoffelskimmel udfordrer fremtidens bæredygtige kartoffelproduktion i Danmark. Denne udfordring vil projektet NGT-Kuras tackle ved at introducere resistente gener i de mest værdifulde kartoffelsorter. Der vil blive brugt gener, der kommer fra kartoflens vilde slægtninge. Projektet anslår, at en introduktion af resistente gener i kartoflerne kan lede til en reduktion på 86% i brugen af fungicider på Kuras-arealer.  

Hovedansøger

AKV AmbA

Projektpartnere

Aarhus Universitet

Forventet tilsagn

10.958.078 kr.

Projektperiode

Januar 2025 til december 2028

Powdery Mildew Resistance in Rye (PMRR), (Meldugresistens i rug)

Risikoen for angreb fra meldug i rug er blevet større. For at øge rugudbyttet og reducere brugen af pesticider, er meldug-resistente egenskaber i rug nødvendige. Løsningen, PMRR arbejder på, er at tilføje et meldug-resistent protein til rugplanten, hvilket vil reducere behovet for pesticider. Projektet anslår, at en implementering af løsningen samlet set vil tilvejebringe en reduktion på 42.690 tons CO2-ækvivalenter samt en reduktion på 40% i Talius-pesticidbelastningen i det konventionelle landbrug. Det anslås yderligere, at en implementering vil have en forventet økonomisk effekt på over 200 mio. kr. hos rugproducenterne, primært som følge af merudbytte.

Hovedansøger

Aarhus Universitet

Projektpartnere

Nordic Seed A/S

Forventet tilsagn

11.893.762 kr.

Projektperiode

Oktober 2024 til september 2028

GreenLandbrug - Unleashing Greenlandic Rock Flour for a Climate-Neutral Danish Agriculture

Projektet vil udvikle en gødningsprotokol for en særlig type sand kaldet glacial rock flour (GRF). En protokol for GRF-gødning skal løse en presserende udfordring for landbruget – nemlig hvordan man i ét både reducerer brugen af syntetisk gødning, bekæmper klimaforandringer og samtidigt øger udbyttet af afgrøderne. En integration af GRF i landbrugets gødningsstrategier forventes at kunne tilvejebringe en samlet CO2-reduktion på 106.490 tons i 2032 og generere et økonomisk overskud på 31 mio. kr. i løbet af 3 år. 

Hovedansøger

Rock Flour Company

Projektpartnere

 • Land-CRAFT
 • Teknologisk Institut
 • KU PLEN
 • SEGES Innovation P/S
 • Saltofte Gods
 • Novonesis

Forventet tilsagn

14.809.198 kr.

Projektperiode

Oktober 2024 til december 2027

Abonnér